Η προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές ακ. Έτος 2017

Εκδόθηκε σήμερα από το ΓΕΕΘΑ η  Προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές  Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών ∆οκίμων (ΣΝ∆), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και της Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), Ακαδημαϊκού Έτους 2017 – 18».

Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών Υποψηφίων

 1.  Υποβολή Αίτησης-∆ικαιολογητικών έως Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 (Ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας).
 2. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων µε Ελλιπή ∆ικαιολογητικά έως Τρίτη 6 Ιουνίου 2017.
 3. Υποβολή Ελλιπών ∆ικαιολογητικών έως Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 (Ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας).
 4. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συµµετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράµµατος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος – χρόνος): Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017.
 5. ∆ιεξαγωγή ΠΚΕ: εντός του χρονικού διαστήµατος από Πέµπτη 22 Ιουνίου 2017 έως και Πέµπτη 20 Ιουλίου 2017, ανάλογα µε τον αριθµό των υποψηφίων ανά εξεταστικό κέντρο.

Προσόντα Υποψηφίων

 • Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι/ες οµογενείς που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, την οποία όµως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, µε την εισαγωγή τους (την ηµέρα κατάταξης) στα ΑΣΕΙ –ΑΣΣΥ, όπως ορίζει ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας [Ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α’)].
 • Να έχουν υγεία και άρτια σωµατική διάπλαση, όπως ορίζει το Π∆ 11/2014 (ΦΕΚ 17 Α΄/27-1-2014).
 • Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συµµετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας.
 • Η αναγραφόµενη διαγωγή στον τίτλο σπουδών να είναι τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ.
 • Επιπλέον οι υποψήφιοι/ες της Σχολής Ικάρων (όλων των τµηµάτων της) πρέπει να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα σε επίπεδο Β2 (καλή γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσοµάθειας και η γνώση αυτή πρέπει να βεβαιώνεται µε το αντίστοιχο πιστοποιητικό αναγνωρισµένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία
 • Ηλικία
  • Οι υποψήφιοι/ες των ΑΣΕΙ πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
   • Για τις ΣΣΕ, ΣΝ∆, ΣΙ και ΣΑΝ να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1996 και µεταγενέστερα. Κατ’ εξαίρεση µπορούν να συµµετάσχουν:
    • Στη ΣΣΕ και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες ∆υνάµεις Εθελοντές, Μόνιµοι, Οπλίτες που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1994 και µεταγενέστερα.
    • Στη ΣΙ και οι υπηρετούντες στις Ε∆ Εθελοντές, Οπλίτες, Οπλίτες πρότακτοι, Οπλίτες παρατεταµένης θητείας και Μαθητές – Απόφοιτοι ΑΣΣΥ που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1995 και µεταγενέστερα.
   • Στη ΣΣΑΣ όσοι γεννήθηκαν από την 31 ∆εκεµβρίου 1996 και µεταγενέστερα.
   • Οι υποψήφιοι/ες των ΑΣΣΥ πρέπει να µην έχουν συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η ∆εκεµβρίου του έτους συµµετοχής τους στις εξετάσεις.∆ιόρθωση ηλικίας µε δικαστική απόφαση λαµβάνεται υπόψη, εφόσον προκύπτει ότι η απόφαση αυτή έχει καταστεί αµετάκλητη. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν γεννηθεί την 31 ∆εκεµβρίου 1996 και µεταγενέστερα.
 • Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει:
  • Να µην έχουν καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης για οποιοδήποτε έγκληµα ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήµιση, ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία, για παράβαση των Νόµων περί προστασίας της Χώρας, του Πολιτεύµατος και της ελευθερίας των Πολιτών, προσβολή της Σηµαίας ή του Στρατού, νοµοθεσίας σχετικής µε τα ναρκωτικά, αρχαιότητες και της νοµοθεσίας περί τροµοκρατίας, καθώς και να µην έχουν παραπεµφθεί σε δίκη ή να διώκονται για κάποιο από τα εγκλήµατα αυτά.
  • Να µη διώκονται για εγκλήµατα ή αδικήµατα που συνεπάγονται τις παρεπόµενες ποινές των άρθρων 59-65 του Ποινικού Κώδικα.
  • Να µην έχουν εκπέσει του βαθµού τους και να µην έχουν αποβληθεί ή απολυθεί για λόγους υγείας από καµιά Στρατιωτική Σχολή (ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ) στο παρελθόν, όπως ειδικά ορίζεται για τις περιπτώσεις αυτές, από τον Οργανισµό κάθε Σχολής και από την ισχύουσα νοµοθεσία.
  • Να µην έχουν καταδικαστεί σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωµάτων.
 • Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση στην οποία υποψήφιος/α, µετά την επιτυχία και κατάταξή του σε ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, αρνείται την εκτέλεση των στρατιωτικών του καθηκόντων λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων, εφαρµογής τυγχάνουν για αυτόν -ην οι σχετικές διατάξεις των Κανονισµών Οργάνωσης και Λειτουργίας των Στρατιωτικών Σχολών και ενδεχοµένως του ΠΚ και του ΣΠΚ.

Δείτε και εκτυπώστε την προκήρυξη με όλες τις λεπτομέρειες ΕΔΩ

Αφήστε μια απάντηση