Προκήρυξη για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές ακαδ. έτος 2016- 17

Ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας η προκήρυξη για την εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές για το ακαδημαϊκό έτος 2016- 17. Σύμφωνα με αυτήν προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

Στρατιωτική σχολή Ευελπίδων

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 

Σχολή Ικάρων

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής 

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς 

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας

 

Προσώντα Υποψηφίου

 1. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι – ες οµογενείς που δεν έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, την οποία όµως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, µε την εισαγωγή τους (την ηµέρα κατάταξης) στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, όπως ορίζει ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας
 2. Να έχουν υγεία και άρτια σωµατική διάπλαση
 3. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που θα τους επιτρέπει τη συµµετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας
 4. Η αναγραφόµενη διαγωγή στον τίτλο σπουδών να είναι τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ
 5. Οι υποψήφιοι -ες της Σχολής Ικάρων (όλων των τµηµάτων της) πρέπει να γνωρίζουν την Αγγλική Γλώσσα σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσοµάθειας και η γνώση αυτή πρέπει να βεβαιώνεται µε το αντίστοιχο πιστοποιητικό αναγνωρισµένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. Σε περίπτωση που έχουν συµµετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας και δεν τους έχει αποσταλεί το πτυχίο, γίνεται δεκτή βεβαίωση του αρµόδιου φορέα διεξαγωγής των εξετάσεων που να πιστοποιεί την επιτυχή συµµετοχή τους στις εξετάσεις. Ο εν λόγω τίτλος σπουδών κατατίθεται υποχρεωτικά κατά την ηµεροµηνία κατάταξής τους. Θα γίνονται δεκτά πρωτότυπα πτυχία Αγγλικής Γλώσσας ή επικυρωµένα αντίγραφα αυτών από τα ινστιτούτα ή τους φορείς διεξαγωγής των εξετάσεων-χορηγήσεως τίτλων ή από δικηγόρο, µη µεταφρασµένα (αφορά στην κατάθεσή τους κατά τη φάση της υποβολής δικαιολογητικών, των υποψηφίων της ΣΙ) ή φωτοαντίγραφα των ανωτέρω στα οποία να είναι ευδιάκριτη η επικύρωση αυτών. Οι επιτυχόντες/ούσες κατά την κατάταξή τους θα πρέπει να καταθέσουν µεταφρασµένα τα πτυχία Αγγλικής Γλώσσας.
 6. Ηλικία
  • Οι υποψήφιοι-ες των ΑΣΕΙ πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
   • Για τις ΣΣΕ, ΣΝ∆, ΣΙ και ΣΑΝ να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1995 και µεταγενέστερα. Κατ’ εξαίρεση µπορούν να συµµετάσχουν
    1. Στη ΣΣΕ και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες ∆υνάµεις Εθελοντές, Μόνιµοι, Οπλίτες που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1993 και µεταγενέστερα.
    2. Στη ΣΙ και οι υπηρετούντες στις Ε∆ Εθελοντές, Οπλίτες, Οπλίτες πρότακτοι, Οπλίτες παρατεταµένης θητείας και Μαθητές – Απόφοιτοι ΑΣΣΥ που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1994 και µεταγενέστερα.
   • Στη ΣΣΑΣ όσοι γεννήθηκαν από την 31 ∆εκεµβρίου 1995 και µεταγενέστερα
  • Οι υποψήφιοι -ες των ΑΣΣΥ πρέπει να µην έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 ∆εκεµβρίου του έτους συµµετοχής τους στις εξετάσεις. ∆ιόρθωση ηλικίας µε δικαστική απόφαση λαµβάνεται υπόψη, εφόσον προκύπτει ότι η απόφαση αυτή έχει καταστεί αµετάκλητη. Οι υποψήφιοι-ες θα πρέπει να έχουν γεννηθεί την 31 ∆εκεµβρίου 1995 και µεταγενέστερα.
 7. Επιπλέον οι υποψήφιοι – ες θα πρέπει:
  • Να µην έχουν καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης για οποιοδήποτε έγκληµα ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήµιση, ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία, για παράβαση των Νόµων περί προστασίας της Χώρας, του Πολιτεύµατος και της ελευθερίας των Πολιτών, προσβολή της Σηµαίας ή του Στρατού, νοµοθεσίας σχετικής µε τα ναρκωτικά, αρχαιότητες και της νοµοθεσίας περί τροµοκρατίας, καθώς και να µην έχουν παραπεµφθεί σε δίκη ή να διώκονται για κάποιο από τα εγκλήµατα αυτά.
  • Να µη διώκονται για εγκλήµατα ή αδικήµατα που συνεπάγονται τις παρεπόµενες ποινές των άρθρων 59-65 του Ποινικού Κώδικα.
  • Να µην έχουν εκπέσει του βαθµού τους και να µην έχουν αποβληθεί ή απολυθεί στο παρελθόν από καµιά Στρατιωτική Σχολή (ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ) για λόγους υγείας και πάντως, όπως ειδικά ορίζεται για τις περιπτώσεις αυτές, από τον Οργανισµό κάθε Σχολής και από την ισχύουσα νοµοθεσία.
  • Να µην έχουν καταδικαστεί σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωµάτων.
 8. Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση στην οποία υποψήφιος -α, µετά την επιτυχία και την κατάταξή του σε ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, αρνείται την εκτέλεση των στρατιωτικών του καθηκόντων λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων, εφαρµογής τυγχάνουν για αυτόν -ην οι σχετικές διατάξεις των Κανονισµών Οργάνωσης και Λειτουργίας των Στρατιωτικών Σχολών και ενδεχοµένως του ΠΚ και του ΣΠΚ.

Δικαιολογητικά- Υποβολή- Έλεγχος

Όσοι -ες έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυµούν τη συµµετοχή τους στις ΠΚΕ για µια ή περισσότερες Στρατιωτικές Σχολές, πρέπει αφενός να δηλώσουν αυτές στο Μηχανογραφικό ∆ελτίο του ΥΠΠΕΘ, αφετέρου να υποβάλλουν µε συστηµένη επιστολή, εντός της προθεσµίας που καθορίζεται στο Παράρτηµα «Α» (θα λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας, δηµοσίας ή ιδιωτικής και όχι η ηµεροµηνία παραλαβής από τη Σχολή ή ∆ΑΕ/Β1), µια πλήρη σειρά δικαιολογητικών που αναγράφονται στην παράγραφο 1 του Παραρτήµατος «ΣΤ», ΜΟΝΟ στη Στρατιωτική Σχολή που αποτελεί πρώτη (1η ) προτίµησή τους ή στη ∆ΑΕ/Β1, αν αυτή είναι Σχολή της Πολεµικής Αεροπορίας. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συµµετοχής. Οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας Έλληνες -ίδες του Εξωτερικού υποβάλλουν, επίσης εντός της προθεσµίας που καθορίζεται στο Παράρτηµα «Α» (ευανάγνωστη ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας, δηµοσίας ή ιδιωτικής) και µε την ίδια διαδικασία τα δικαιολογητικά τους, όπως αυτά αναγράφονται στο Παράρτηµα «Ε» της παρούσας Προκηρύξεως, ΜΟΝΟ στη ∆ΑΕ/Β1 [ανεξάρτητα από την αριθµητική σειρά δήλωσης Στρατιωτικών Σχολών]. Επίσης, TONIZETAI ότι από την Ε∆ΥΕΘΑ 19/8 Μαι 15 (2015 – 16) και στο εξής, το έντυπο της Αίτησης – Υπεύθυνης ∆ήλωσης Υποψηφίου –ας (Υπόδειγµα «7»), συµπληρώνεται MONO ηλεκτρονικά (geetha.mil.gr), µε αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων, όπως καθορίζουν οι οδηγίες στο υπόψη έντυπο, ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ συµπληρωµένο από τον υποψήφιο, υπογράφεται από τον ίδιο [ή από τους ασκούντες (ή τον ασκούντα) τη γονική µέριµνα – εποπτεία, σε περίπτωση ανήλικου υποψήφιου) και υποβάλλεται ταχυδροµικά µαζί µε λοιπά δικαιολογητικά κατά την καθοριζόµενη στην παρούσα διαδικασία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ ΣΧΟΛΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟ, ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 7 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ) ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ Η ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ Ή ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ –Α, ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟΥ

Παρουσία Υποψηφίων για Προκαταρκτικές Εξετάσεις

Οι υποψήφιοι –ες, οι οποίοι -ες θα γίνουν δεκτοί µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα πρέπει να ενηµερωθούν, µε την ηµεροµηνία ανάρτησης των δεκτών υποψηφίων και µε αποκλειστικά δική τους ευθύνη, από την ιστοσελίδα της Σχολής πρώτης προτίµησης ή της ΠΑ [αν η Στρατιωτική Σχολή πρώτης(1ης) προτίµησης είναι κάποια από τις Σχολές της ΠΑ και για τους υποψηφίους Έλληνες του εξωτερικού], για το πρόγραµµα των ΠΚΕ (ψυχοµετρικών, υγειονοµικών, αθλητικών), τον τόπο και το χρόνο παρουσιάσεως

Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψηφίους και θα γίνουν σύµφωνα µε προγραµµατισµό που θα ανακοινωθεί όπως αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο (Παρ.20). Προκειµένου να συµµετάσχει ένας υποψήφιος σε αυτές, θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρήσει τα ακόλουθα:

 1. Οι ΠΚΕ διενεργούνται στη Στρατιωτική Σχολή πρώτης (1ης) προτίµησης ή στη ∆ΑΕ για υποψήφιους –ες Σχολών ΠΑ. Οι µαθητές των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ που είναι υποψήφιοι για άλλο ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, σύµφωνα µε τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, ανεξαρτήτως της Στρατιωτικής Σχολής πρώτης (1ης) προτίµησης, θα υποβάλλονται στις ΠΚΕ, στη Σχολή που φοιτούν. Κατ εξαίρεση οι σπουδαστές της ΣΥ∆, θα υποβάλλονται στις ΠΚΕ µε µέριµνα της ΣΣΑΣ.
 2. Ώρα παρουσιάσεως υποψηφίων η 07:00 Ω κάθε ηµέρας.
 3. Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές και για τους υποψήφιους που είχαν υποβληθεί σε αυτές στο παρελθόν είτε στην ίδια ή σε άλλη Σχολή.
 4. Θεωρείται «Αποκλειστικός» ο υποψήφιος -α που δήλωσε µία και µόνο Στρατιωτική Σχολή και «Κοινός» εκείνος -η που δήλωσε δύο ή περισσότερες.
 5. Οι υποψήφιοι -ες των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, προσερχόµενοι την πρώτη ηµέρα στη Σχολή πρώτης (1ης) προτίµησης τους για τις ΠΚΕ, γίνονται δεκτοί – ες, έχοντας µαζί τους υποχρεωτικά την αστυνοµική τους ταυτότητα, το δελτίο ταυτότητας υποψήφιου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και φωτοτυπία (Φ/Α) της Αίτησης – Υπεύθυνης δήλωσης που υπέβαλαν για τη συµµετοχή τους στις εισαγωγικές εξετάσεις.
 6. Υποψήφιοι -ες που δεν έχουν δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας, δε θα γίνονται δεκτοί, εκτός αν προσκοµίσουν βεβαίωση της Αστυνοµικής Αρχής µε φωτογραφία σφραγισµένη, όπου θα αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας. Η επίδειξη και των δύο δελτίων ταυτότητας (Υποψηφίου ΥΠΠΕΘ – Αστυνοµική) είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια των ΠΚΕ και για την είσοδο στους χώρους, στους οποίους αυτές διεξάγονται.

Ψυχομετρική Εξέταση Υποψηφιών

Οι ψυχοµετρικές εξετάσεις διενεργούνται από επιτροπή ψυχοµετρικών δοκιµασιών, για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων για σταδιοδροµία στις Ένοπλες ∆υνάµεις και περιλαµβάνει:

 • ∆ιερεύνηση χαρακτηριστικών προσωπικότητας.
 • ∆ιερεύνηση γνωστικών ικανοτήτων.
 • ∆οµηµένη ατοµική συνέντευξη επαγγελµατικής καταλληλότητας.

Υγειονομική Εξέταση Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι -ες έχουν την υποχρέωση να προσκοµίσουν τις παρακάτω εργαστηριακές εξετάσεις:

 1. Γενική αίµατος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαµινάσες, αιµοσφαιρίνη και γενική ούρων µε γνωµάτευση ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
 2. Ακτινογραφία θώρακα FACE µε γνωµάτευση ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
 3. Ηλεκτροκαρδιογράφηµα µε γνωµάτευση ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.∆.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας), στην οποία να αναφέρεται ότι δύναται να συµµετάσχει σε αθλητικές δοκιµασίες.
 4. Οφθαλµολογική εξέταση µε καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθµού διαθλαστικής ανωµαλίας εκάστου οφθαλµού, την ύπαρξη ή µη δυσχρωµατοψίας και την ύπαρξη νοσήµατος ή πάθησης µε γνωµάτευση ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
 5. Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραµµα µε γνωµάτευση ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
 6. Γυναικολογική εξέταση (µόνο για υποψήφιες) µε γνωµάτευση ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

Οι εξετάσεις-γνωµατεύσεις µπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά ιδρύµατα Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.∆.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας, µε την προϋπόθεση να έχουν γίνει από 30 Απρ 2016 και µεταγενέστερα και να έχουν ευκρινή ηµεροµηνία και σφραγίδα ιατρού. (ΠΡΟΣΟΧΗ: µη προσκόµιση ΟΛΩΝ των παραπάνω εξετάσεων κατά την πρώτη ηµέρα των ΠΚΕ αποτελεί αιτία αποκλεισµού από τη συνέχεια των ΠΚΕ). Λοιπές, επιπλέον και επαναληπτικές εξετάσεις, κατά την κρίση της αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής, καθώς και οι µετρήσεις των σωµατοµετρικών στοιχείων θα γίνονται στο αρµόδιο ανά Σχολή Στρατιωτικό Νοσοκοµείο.

Οι κοινοί υποψήφιοι -ες για το Τµήµα Ιπταµένων της Σχολής Ικάρων (ΣΙ/ΙΠΤ) µε άλλες Σχολές, να προσκοµίσουν αντίγραφα του ∆ελτίου Υγειονοµικής Εξέτασης καθώς και των παραπάνω γνωµατεύσεων-εξετάσεων στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) όπου θα υπόκεινται σε επιπλέον εργαστηριακό έλεγχο. Ιδιαίτερα απαιτείται η γνωστοποίηση της τιµής της αιµοσφαιρίνης των υποψηφίων από τις ΑΥΕ και ΚΑΙ.

Αθλητική Δοκιμασία Υποψηφίων

Η διεξαγωγή δοκιµασιών θα γίνει όπως παρακάτω:

 • Οι υποψήφιοι -ες που θα κριθούν κατάλληλοι-ες από τις Υγειονοµικές Επιτροπές (βάσει εκδιδοµένου Πρακτικού), στη συνέχεια θα συµµετάσχουν στις προβλεπόµενες αθλητικές δοκιµασίες. Οι χώροι διεξαγωγής των αθλητικών δοκιµασιών θα γνωστοποιηθούν στους υποψηφίους, σύµφωνα µε το πρόγραµµα κάθε Σχολής ή της ∆ΑΕ/Β1. Οι αθλητικές δοκιµασίες διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις που διατίθενται στις Στρατιωτικές Σχολές.
 • Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αγωνίσµατα και τα κατώτερα όρια επίδοσης κατά αγώνισµα και Σχολή, που πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος (ανεξάρτητα φύλου) για να κριθεί κατάλληλος:

agwnismata

 • Οι υποψήφιοι -ες έχουν δικαίωµα για τους δρόµους µίας (1) προσπάθειας και για τα άλµατα και τις ρίψεις τριών (3) προσπαθειών
 • Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου -ας ορίζεται ο µέσος όρος του αθροίσµατος της καλύτερης επιµέρους επίδοσης µε το αριστερό και µε το δεξί χέρι µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψηφίους-ες.
 • Η αθλητική περιβολή των υποψηφίων αποτελεί αποκλειστικά δική τους επιλογή και ευθύνη.
 • Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισµάτων καθορίζεται µε ευθύνη των Σχολών, ανάλογα µε τις επικρατούσες τότε κλιµατολογικές και λοιπές συνθήκες και των αριθµό των υποψηφίων
 • Οι υποψήφιοι-ες έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στις Σχολές προτιµήσεώς τους, εφόσον κρίνονται επιτυχόντες στις Αθλητικές ∆οκιµασίες, που προβλέπονται, για τη συγκεκριµένη Σχολή
 • Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι-ες για να επιτύχουν τα όρια επίδοσης των
  αγωνισµάτων, καλό θα είναι να έχουν προετοιµασθεί εκ των προτέρων κατάλληλα.
 • Υποψήφιος-α που θα αποτυγχάνει να επιτύχει κατώτερο όριο σε κάποια από τις αθλητικές δοκιµασίες, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται και στις υπόλοιπες.
 • Σε περιπτώσεις προϋπάρχοντος τραυµατισµού υποψήφιου –ας, πρόβληµα υγείας ή γυναικολογικής φύσης, υποχρεωτικά να προσκοµίζεται βεβαίωση από ιδιώτη ιατρό ή Νοσοκοµείο (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.∆.Ι.), στην οποία να βεβαιώνεται το πρόβληµα, καθώς και να αναγράφεται η ηµεροµηνία αποκατάστασής του, προκειµένου ο/η υποψήφιος –α να αναπρογραµµατίζεται ανάλογα από την αντίστοιχη Σχολή ή τη ∆ΑΕ για τις Σχολές ΠΑ. Η ανωτέρω ηµεροµηνία να µην υπερβαίνει το πέρας των ΠΚΕ. Επιπλέον, στην περίπτωση µη προσκόµισης ιατρικής γνωµάτευσης ο υποψήφιος –α πρέπει να γνωστοποιεί στον παρόντα ιατρό, το πρόβληµα υγείας που αντιµετωπίζει και να εξετάζεται απ’ αυτόν πριν την έναρξη οποιασδήποτε αθλητικής δοκιµασίας. Τέλος σε περίπτωση τραυµατισµού του/της υποψήφιου –ας κατά την ηµέρα διεξαγωγής των αθλητικών δοκιµασιών, θα προγραµµατίζεται για επανεξέταση, εφόσον εξεταστεί από τον παρόντα ιατρό. Η επανεξέταση θα προγραµµατίζεται εντός του χρόνου διεξαγωγής των ΠΚΕ και θα γίνεται στο σύνολο των αγωνισµάτων.

ΟΛΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 – 2017

Αφήστε μια απάντηση