Η Προκύρηξη Εισαγωγής Υποψηφίων στις Στρατιωτικές Σχολές (με όλες τις τροποποιήσεις και τα υποδείγματα-αιτήσεις για συμπλήρωση)

Αποφασίστηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή και κατάταξη σπουδαστών  τριών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2014 – 2015.

 1. Ο αριθμός των υποψήφιων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές Σχόλες των Ενόπλων Δυνάμεων, θα ανακοινωθεί μετά την υπογραφή και δημοσίευση της Κοινής Απόφασης των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη (ΥΔΤ και ΠτΠ) και Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ).
 2. Επισημαίνεται ότι στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ από το ακαδημαϊκό έτος 2008 – 2009, βάσει του Ν. 3648/2008, ΦΕΚ 38/Α΄, δεν είναι πλέον δυνατή η εισαγωγή υποψηφίων ως επιλαχόντων για πλήρωση τυχόν κενών θέσεων, οι οποίες δημιουργούνται λόγω μη παρουσιάσεως, παραιτήσεως ή απομακρύνσεως των υποψηφίων που έχουν κριθεί εισακτέοι στις Σχολές αυτές, βάσει των αποτελεσμάτων που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 3. Οι περιπτώσεις πού αφορούν στις ειδικές κατηγορίες των υποψηφίων, ορίζονται από τον Ν. 3648/2008 – ΦΕΚ 38/Α΄ (σε συμφωνία και με τους Ν. 1294/1982 – ΦΕΚ 122/Α΄, Ν. 2517/1997 – ΦΕΚ 160/Α΄, Ν. 2552/1997 – ΦΕΚ 266/Α΄) και αναφέρονται στο Παράρτημα «Β», όπου σημειώνονται και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.
 4. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων σε κάθε μια των ειδικών κατηγοριών δεν επαρκεί για την κάλυψη των προβλεπόμενων θέσεων, τότε οι κενές θέσεις:

α. Των περιπτώσεων παρ. 1α και 1β του άρθρου 11 Ν. 3648/08- ΦΕΚ 38/Α΄ συμπληρώνονται από υποψηφίους της Γενικής Σειράς.

β. Σε κάθε περίπτωση ενδεχόμενα κενά θέσεων, των υποψηφίων της περίπτωσης παρ. 1γ του άρθρου 11 του Ν. 3648/2008- ΦΕΚ 38/Α΄ (Έλληνες- ίδες Εξωτερικού), δε μεταφέρονται και δεν καλύπτονται από υποψηφίους οιασδήποτε κατηγορίας.

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 1. Όλοι οι υποψήφιοι -ες για τα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, που μετέχουν στις εξετάσεις του ΥΠΑΙΘ για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα πρέπει επιπλέον να έχουν κριθεί ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ σε ιδιαίτερες εξετάσεις «Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ)» (Ψυχομετρικές, Υγειονομικές, Αθλητικές) του ΥΠΕΘΑ, βάσει του Ν. 2225/1994 – ΦΕΚ 121/Α’. Η τελική επιλογή και η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων για κάθε Στρατιωτική Σχολή γίνεται από το ΥΠΑΙΘ με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Ν. 1351/1983 – ΦΕΚ 56/Α’ και το Ν. 1911/1990, – ΦΕΚ 160/Α’, όπως αυτοί ισχύουν σήμερα και το ΠΔ 91/1992 – ΦΕΚ 44/Α’. Λεπτομέρειες που αφορούν στις ΠΚΕ, αναφέρονται στο Παράρτημα «Γ».
 2. Για να επιλεγεί από το ΥΠΑΙΘ οποιοσδήποτε υποψήφιος-α στις Στρατιωτικές Σχολές πρέπει απαραίτητα να επιτύχει βαθμολογία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από το Ν. 2525/1997 – ΦΕΚ 188/Α’.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 1. Συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορούν να δηλώσουν, σύμφωνα με το Ν. 1911/1990, – ΦΕΚ 160/Α’, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 2913/2001 – ΦΕΚ 102/Α’, άνδρες και γυναίκες για όλες τις Σχολές και Τμήματα των ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ.
 2. Τα προσόντα, τα οποία πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ είναι τα εξής:

α. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι -ες ομογενείς που δεν έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, με την εισαγωγή τους (την ημέρα κατάταξης) στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, όπως ορίζει ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’).

β. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, όπως ορίζει το ΠΔ 11/2014(ΦΕΚ 17 Α΄/27-1-2014).

γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που θα τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας.

δ. Η αναγραφόμενη διαγωγή στον τίτλο σπουδών να είναι τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ.

ε. Οι υποψήφιοι -ες της Σχολής Ικάρων (όλων των τμημάτων της) πρέπει να γνωρίζουν την Αγγλική Γλώσσα σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας και η γνώση αυτή πρέπει να βεβαιώνεται με το αντίστοιχο πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Για τους υποψήφιους/ες της Σχολής Ικάρων αναφορικά με την επάρκεια της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο Β2 διευκρινίζεται ότι:

α. Σε περίπτωση που έχουν συμμετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας και δεν τους έχει αποσταλεί το πτυχίο, γίνεται δεκτή βεβαίωση του αρμόδιου φορέα διεξαγωγής των εξετάσεων που να πιστοποιεί την επιτυχή συμμετοχή τους εξετάσεις. Ο εν λόγω τίτλος σπουδών κατατίθεται υποχρεωτικά κατά την ημερομηνία κατάταξής τους.

 

β. Θα γίνονται δεκτά πρωτότυπα πτυχία Αγγλικής Γλώσσας ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών από τα ινστιτούτα ή τους φορείς διεξαγωγής των εξετάσεων-χορηγήσεως τίτλων ή από δικηγόρο, μη μεταφρασμένα. Οι επιτυχόντες/ούσες κατά την κατάταξή τους θα πρέπει να καταθέσουν μεταφρασμένα τα πτυχία Αγγλικής Γλώσσας. Οι μη εισαγόμενοι/ες υποψήφιοι δύνανται να παραλάβουν τα παραπάνω πτυχία, μετά από αίτηση τους στη Σχολή που τα υπέβαλαν, όπως αναγράφεται στη σελίδα 10, παράγραφο 30 της εγκυκλίου.

 

γ. Ως προς τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014(ΦΕΚ Α΄ 74).»

στ. Ηλικία

(1) Οι υποψήφιοι-ες των ΑΣΕΙ πρέπει να πληρούν τις παρακάτω

προϋποθέσεις:

(α) Για τις ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ και ΣΑΝ να έχουν γεννηθεί από  την 1η Ιανουαρίου 1993 και μεταγενέστερα. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να

συμμετάσχουν:

1/ Στη ΣΣΕ και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες

Δυνάμεις Εθελοντές, Μόνιμοι, Οπλίτες που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου

1991 και μεταγενέστερα.

2/ Στη ΣΙ και οι υπηρετούντες στις ΕΔ Εθελοντές,

Κληρωτοί, Κληρωτοί πρότακτοι, Κληρωτοί παρατεταμένης θητείας και Μαθητές –

Απόφοιτοι ΑΣΣΥ που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1992 και

μεταγενέστερα .

(β) Στη ΣΣΑΣ όσοι γεννήθηκαν από την 31 Δεκεμβρίου 1993 και μεταγενέστερα..

(2) Οι υποψήφιοι-ες των ΑΣΣΥ πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους συμμετοχής τους στις εξετάσεις. Διόρθωση ηλικίας με δικαστική απόφαση λαμβάνεται υπόψη, εφόσον προκύπτει ότι η απόφαση αυτή έχει  καταστεί αμετάκλητη. Οι υποψήφιοι-ες θα  πρέπει να έχουν  γεννηθεί την 31 Δεκεμβρίου 1993  και μεταγενέστερα

ζ. Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι -ες θα πρέπει:

(1) Να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή καθείρξεως για

οποιοδήποτε έγκλημα ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση,

πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος,

συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία, για παράβαση των

Νόμων περί προστασίας της Χώρας, του Πολιτεύματος και της ελευθερίας των

Πολιτών, προσβολή της Σημαίας ή του Στρατού, νομοθεσίας σχετικής με τα

ναρκωτικά, αρχαιότητες και της νομοθεσίας περί τρομοκρατίας, καθώς και να μην

έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή να διώκονται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά.

(2) Να μη διώκονται για εγκλήματα ή αδικήματα που

συνεπάγονται τις παρεπόμενες ποινές των άρθρων 59-65 του Ποινικού Κώδικα.

(3) Να μην έχουν εκπέσει του βαθμού τους και να μην έχουν

αποβληθεί ή απολυθεί στο παρελθόν από καμιά Στρατιωτική Σχολή (ΑΣΕΙ –

ΑΣΣΥ) για λόγους υγείας και πάντως, όπως ειδικά ορίζεται για τις περιπτώσεις

αυτές, από τον Οργανισμό κάθε Σχολής και από την ισχύουσα νομοθεσία.

(4) Να μην έχουν καταδικαστεί σε στέρηση των πολιτικών τους

δικαιωμάτων.

η. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία υποψήφιος -α, μετά την επιτυχία και την κατάταξή του σε ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, αρνείται την εκτέλεση των στρατιωτικών του καθηκόντων λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων, εφαρμογής τυγχάνουν οι σχετικές διατάξεις των Κανονισμών Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολών και ενδεχομένως του ΠΚ και του ΣΠΚ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΥΠΟΒΟΛΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ

 1. Όσοι -ες έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυμούν τη συμμετοχή

τους στις ΠΚΕ για μια ή περισσότερες Σχολές, πρέπει αφενός να δηλώσουν αυτές

στο Μηχανογραφικό Δελτίο του ΥΠΑΙΘ και αφετέρου να υποβάλλουν με

συστημένη επιστολή, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο Παράρτημα

«Α» (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημοσίας ή

ιδιωτικής), μια πλήρη σειρά δικαιολογητικών που αναγράφονται στην παράγραφο

1 του Παραρτήματος «ΣΤ», ΜΟΝΟ στη Σχολή πρώτης (1ης) προτίμησής τους ή

στη ΔΑΕ/Β1 αν αυτή είναι Σχολή της Πολεμικής Αεροπορίας. Μετά την καταληκτική

ημερομηνία, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής. Οι υποψήφιοι της ειδικής

κατηγορίας Έλληνες -ίδες του Εξωτερικού υποβάλλουν, επίσης εντός της

προθεσμίας που καθορίζεται στο Παράρτημα «Α» (ευανάγνωστη ημερομηνία

σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημοσίας ή ιδιωτικής), με την ίδια διαδικασία

τα δικαιολογητικά τους, όπως αυτά αναγράφονται στο Παράρτημα «Ε» της

παρούσας Προκηρύξεως, ΜΟΝΟ στη ΔΑΕ/Β1 [ανεξάρτητα από τη Σχολή

πρώτης (1ης) προτίμησης].

 1. Οι Υπηρεσίες που υποβάλλονται τα δικαιολογητικά είναι αποκλειστικά

και μόνο οι ακόλουθες:

α. Για τη ΣΣΕ: Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Τμήμα Εισιτηρίων

Εξετάσεων, Βάρη Αττικής ΒΣΤ 902, Τηλ. : Τηλεφ. Κέντρο 210 8904000, Τμήμα

Εισαγ. Εξετ. 210 8904127 – 4026, 210-8970223, FΑΧ 210 8970232.

β. Για τη ΣΝΔ: Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Για τη Σχολή Ναυτικών

Δοκίμων), Λεωφόρος Μεσογείων 229 (ΤΓΝ 1040), ΤΚ 15561, Χολαργός, Αθήνα,

τηλ. Εσωτ ΓΕΝ 51154, 51155 (ΣΝΔ Τηλ 2104581337, FAX 2104581397).

γ. Για τη ΣΙ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ: Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαιδεύσεως

(ΔΑΕ/Β1), ΑΒ Δεκέλειας, Αχαρναί Αττικής (Τατόι) ΤΓΑ 1010, τηλ. 210 8192132,

210-8192133 και FΑΧ: 210 2466694.

δ. Για τη ΣΣΑΣ: Στρατιωτική Σχολή Αξκών Σωμάτων – Πλήθωνος

Γεμιστού 2, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54638, τηλ. 2310 962177 – 962112 – 962191.

ε. Για τη ΣΑΝ: Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής- Στρατόπεδο

«ΣΑΚΕΤΑ» «Α» ΒΣΤ 902 Βύρωνας ΤΚ 162 01, τηλ. 210 7675603, 210 7675609,

210 7669347 και FΑΧ: 210 7654793.

στ. Για τη ΣΜΥ: Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Τρίκαλα Τ.Κ. 42100

τηλ. 24310-38635, 24310-38637, 24310-39632.

ζ. Για τη ΣΜΥΝ: Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Για τη Σχολή Μονίμων

Υπαξιωματικών Ναυτικού), Λεωφόρος Μεσογείων 229 (ΤΓΝ 1040), ΤΚ 15561,

Χολαργός, Αθήνα, τηλ. 210 6551154, 210 6551155 (τηλ. ΣΜΥΝ 210 5531742 –

210 5531744).

 1. Οδηγίες για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών γράφονται στα

συνημμένα υποδείγματα, του Παραρτήματος «Η».

 1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των

υποψηφίων, οι επιτροπές ελέγχου των δικαιολογητικών όλων των Σχολών θα

ανακοινώσουν την κατάσταση των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά,

στα παρακάτω σημεία:

α. Η ΣΣΕ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα www.sse.gr.

β. Η ΣΝΔ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα www.hna.gr.

γ. Η ΔΑΕ/Β1 για τις Σχολές της ΠΑ (ΣΙ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ) στην ιστοσελίδα

www.haf.gr.

δ. Η ΣΣΑΣ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα www.ssas.gr.

ε. Η ΣΑΝ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα

www.san.army.gr.

στ. Η ΣΜΥ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα www.smy.gr.

ζ. Η ΣΜΥΝ στην εξωτερική Πύλη των εγκαταστάσεων του Πολεμικού

Ναυτικού στο Σκαραμαγκά και στην ιστοσελίδα www.hellenicnavy.gr/smyn.

 1. Οι υποψήφιοι -ες με τα ελλιπή δικαιολογητικά θα πρέπει να τα

συμπληρώσουν και με μέριμνα τους αυτά να έχουν περιέλθει στις Σχολές ή

ΔΑΕ/Β1, εντός των καθοριζόμενων στο Παράρτημα «Α» καταληκτικών

ημερομηνιών (δεν θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής

υπηρεσίας, δημοσίας ή ιδιωτικής, αλλά η ημερομηνία παραλαβής από τη Σχολή ή

ΔΑΕ/Β1). Οι τελικές καταστάσεις των υποψήφιων που έγιναν δεκτοί θα

κοινοποιηθούν στις θέσεις που αναγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο.

 1. Οι υποψήφιοι -ες έχουν την αποκλειστική ευθύνη για να μάθουν αν τα

δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα συμπληρώσουν/διορθώσουν αν

απαιτείται. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τις Σχολές και από τη

ΔΑΕ/Β1 [Σχολή πρώτης (1ης) προτίμησης είναι κάποια από τις Σχολές της ΠΑ],

όπως προβλέπουν οι Κανονισμοί – Οργανισμοί λειτουργίας τους. Τονίζεται ότι

όλες οι προθεσμίες – ημερομηνίες, αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα «Α».

 1. Οι υποψήφιοι -ες, που τελικά θα κριθούν εισακτέοι από το ΥΠΑΙΘ,

υποχρεούνται κατά την ημερομηνία κατατάξεώς τους, ή εντός δέκα (10)

ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αυτή το αργότερο, να προσκομίσουν

στην αντίστοιχη Σχολή τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο Παράρτημα

«ΣΤ» της παρούσας και από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι έχουν τα απαιτούμενα

νόμιμα προσόντα κατατάξεως κατά την ημερομηνία κατάταξης στη Σχολή,

διαφορετικά δε θα γίνονται δεκτοί προς κατάταξη. Σε περίπτωση αδυναμίας

εγκαίρου προσκομίσεως των προαναφερθέντων δικαιολογητικών, θα πρέπει

απαραιτήτως να καταθέτουν κατά την ημέρα κατατάξεώς τους, υπεύθυνη δήλωσή

τους, εάν είναι ενήλικοι, σε διαφορετική περίπτωση των ασκούντων τη γονική

μέριμνα ή εποπτεία (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) όπου θα δηλώνουν

ότι:

α. Έχουν ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την

έκδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

β. Θα υποβάλουν τα ελλείποντα δικαιολογητικά το αργότερο εντός

τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία κατατάξεως στη Σχολή

που εισέρχονται και οπωσδήποτε πριν την ορκωμοσία των.

γ. Κατά την ημέρα κατατάξεώς τους πληρούν όλες τις προϋποθέσεις

νομίμου κατατάξεως που προβλέπονται στην παρούσα, η ύπαρξη των οποίων

τελικά θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που ελλείπουν,

εντός των χρονικών ορίων που καθορίστηκαν στην υποπαράγραφο 15β. Σε

περίπτωση που δεν κατατεθεί η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση, οι υποψήφιοι δε

θα γίνονται δεκτοί προς κατάταξη. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση κατά την

οποία εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται ανωτέρω, δεν έχουν προσκομισθεί

στη Σχολή όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα, τότε ο

υποψήφιος με τα ελλιπή δικαιολογητικά θα απομακρύνεται από τη Σχολή και θα

θεωρείται ότι ουδέποτε παρουσιάσθηκε για κατάταξη. Για τους υποψήφιους που

ανήκουν στην κατηγορία των Ελλήνων -ίδων Εξωτερικού ισχύουν όσα τους

αφορούν, από τα αναφερόμενα στα Παραρτήματα «Ε » και «ΣΤ» της παρούσας.

 1. Οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις υποψήφιοι να υποβάλουν

έγκαιρα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις Μονάδες – Σχολές τους (και μόνο σε

αυτές), για να περιέλθουν στην αντίστοιχη Υπηρεσία της παραγράφου 10 με

μέριμνα των Μονάδων τους (εντός των καθοριζομένων καταληκτικών

ημερομηνιών). Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στις παραγράφους 1δ και 2γ

του Παραρτήματος «ΣΤ» της παρούσας.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ)

 1. Οι υποψήφιοι -ες που θα γίνουν δεκτοί μετά τον έλεγχο των

δικαιολογητικών, θα ενημερωθούν, με την ημερομηνία ανάρτησης των δεκτών

υποψηφίων, με αποκλειστικά δική τους ευθύνη από την ιστοσελίδα της Σχολής

πρώτης προτίμησης ή της ΠΑ [αν η Σχολή πρώτης (1ης) προτίμησης είναι

κάποια από τις Σχολές της ΠΑ και για τους υποψηφίους Έλληνες του εξωτερικού],

για το πρόγραμμα των ΠΚΕ (ψυχομετρικών, υγειονομικών, αθλητικών), τον τόπο

και το χρόνο παρουσιάσεως.

 1. Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψηφίους και θα

γίνουν σύμφωνα με προγραμματισμό που θα ανακοινωθεί όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο 17. Προκειμένου να συμμετάσχει ένας υποψήφιος σε

αυτές, θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρήσει τα ακόλουθα :

α. Οι ΠΚΕ διενεργούνται στη Σχολή πρώτης (1ης) προτίμησης. Οι

μαθητές των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ που είναι υποψήφιοι για άλλο ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, σύμφωνα

με τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, ανεξαρτήτως της Σχολής πρώτης

(1ης) προτίμησης, θα υποβάλλονται στις ΠΚΕ στη σχολή που φοιτούν.

β. Ώρα παρουσιάσεως υποψηφίων η 07:00 Ω κάθε ημέρας.

γ. Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές και για τους υποψήφιους που

είχαν υποβληθεί σε αυτές στο παρελθόν είτε στην ίδια είτε σε άλλη Σχολή.

δ. Θεωρείται «Αποκλειστικός» ο υποψήφιος -α που δήλωσε μία και

μόνο Σχολή και «Κοινός» εκείνος -η που δήλωσε δύο ή περισσότερες.

ε. Οι υποψήφιοι -ες των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, προσερχόμενοι την πρώτη

ημέρα στη Σχολή πρώτης (1ης) προτίμησης τους για τις ΠΚΕ, γίνονται δεκτοί -ες

έχοντας μαζί τους υποχρεωτικά, την αστυνομική τους ταυτότητα, το δελτίο

ταυτότητας υποψήφιου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και

φωτοτυπία (Φ/Α) της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης που υπέβαλαν για τη

συμμετοχή τους στις εισαγωγικές εξετάσεις.

 1. Υποψήφιοι -ες που δεν έχουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας δε θα

γίνονται δεκτοί, εκτός αν προσκομίσουν βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής με

φωτογραφία σφραγισμένη, όπου θα αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει τα

δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Η επίδειξη και των

δύο δελτίων ταυτότητας (Υποψηφίου ΥΠΑΙΘ – Αστυνομική) είναι υποχρεωτική

κατά τη διάρκεια των ΠΚΕ και για την είσοδο στους χώρους που αυτές διεξάγονται.

 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ

 

 1. Όλοι οι υποψήφιοι -ες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ΠΚΕ θα

υποβληθούν σε ψυχομετρική εξέταση, υγειονομική εξέταση και αθλητική

δοκιμασία, σύμφωνα με το Πρόγραμμα της Σχολή πρώτης (1ης) προτίμησης

τους. Η διαδικασία διεξαγωγής και λοιπές λεπτομέρειες, όπως στο Παράρτημα

«Γ»

 1. Υποψήφιοι -ες που θα διαγωνισθούν σε ειδικά μαθήματα του ΥΠΑΙΘ,

θα τα δηλώσουν στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσή τους για να προγραμματιστούν

ανάλογα. Επίσης, θα πρέπει να φέρουν κατά την παρουσίασή τους βεβαίωση του

Εξεταστικού Κέντρου, στην οποία θα αναφέρεται η συμμετοχή τους στις εξετάσεις

των αναφερομένων ειδικών μαθημάτων.

 1. Οι Επιτροπές Ψυχομετρικών – Αθλητικών δοκιμασιών των ΑΣΕΙ –

ΑΣΣΥ, καθώς και οι κατά περίπτωση Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές (ΑΥΕ),

συντάσσουν για κάθε ομάδα υποψήφιων πρακτικά με συνημμένους πίνακες, όπου

έναντι του ονοματεπώνυμου εκάστου υποψηφίου, φαίνεται η κατά περίπτωση

κρίση τους: ΕΠΙΤΥΧΩΝ – ΑΠΟΤΥΧΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ – ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ, ΜΗ

ΠΡΟΣΕΛΘΩΝ και ΔΙΑΚΟΨΑΣ, τα τοιχοκολλούν στις εισόδους των αντιστοίχων

Σχολών – Στρατιωτικών νοσοκομείων και τα αναρτούν στις ιστοσελίδες αυτών.

 1. Οι αποφάσεις των Επιτροπών είναι ανέκκλητες και δε γίνονται δεκτές

ενστάσεις στις Σχολές και τη ΔΑΕ/Β1, αλλά σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα

καθοριζόμενα από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999). Όπως σε

κάθε δημόσιο διαγωνισμό, υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης των

υποψηφίων σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς συνυποψηφίους τους,

τηρουμένων των διατάξεων – περιορισμών που θέτει ο Ν. 2472/1997 (Περί

Προσωπικών Δεδομένων).

 1. Οι υποψήφιοι -ες που θα αποτύχουν ή θα διακόψουν ή δεν θα

παρουσιασθούν σε οποιοδήποτε στάδιο των ΠΚΕ, δεν συνεχίζουν και θεωρούνται

από το ΥΠΑΙΘ ως να μην είχαν δηλώσει τη Σχολή ή τις Σχολές από τις οποίες αποκλείστηκαν.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 1. Το πρόγραμμα των ΠΚΕ θα είναι κοινό και θα καταρτισθεί μετά από

σύσκεψη που θα γίνει με μέριμνα του ΓΕΕΘΑ.

 1. Τα πρακτικά που θα συντάσσονται από τις Επιτροπές υποβάλλονται

στις Σχολές και τη ΔΑΕ/Β1 τηρουμένων των σχετικών διατάξεων περί

προσωπικών δεδομένων.

 1. Οι Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν υποψήφιοι των

Σχολών, να τους χορηγούν έγκαιρα με βάση την παρούσα, ΦΠ για 936 ΚΔΟ,

Ναυτική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος, 128 ΣΕΤΗ και ΚΔΟ Θεσσαλονίκης, ΣΜΥ

(Τρίκαλα) και ΣΜΥΝ (Σκαραμαγκά) ανάλογα με τον τόπο παρουσιάσεως των

υποψηφίων για τις ΠΚΕ. Με το τέλος των εξετάσεων ή στην περίπτωση

αποκλεισμού υποψηφίου, οι Σχολές να ενημερώσουν αμέσως τα ΚΔΟ, τα οποία

και να τους χορηγούν ΦΠ, για να επιστρέψουν στις Μονάδες το ταχύτερο. Την ίδια

υποχρέωση έχουν και τα Σώματα Ασφαλείας, τα οποία παρακαλούνται να

ενεργήσουν ανάλογα και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 1. Οι υποψήφιοι που καλούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις κατά

την περίοδο της διαδικασίας των ΠΚΕ, να απευθύνονται στη Στρατολογική

Υπηρεσία που ανήκουν, προκειμένου να εξετασθεί η δυνατότητα χορηγήσεως

αναβολής κατατάξεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας.

 1. Οι Σχολές έχουν δικαίωμα να κάνουν επαλήθευση της γνησιότητας

όλων των δικαιολογητικών ή πιστοποιητικών των εισαγομένων σπουδαστών –

τριών. Σε περίπτωση που αργότερα αποκαλυφθεί, ότι εισήχθηκαν με βάση ψευδή

ή ανακριβή δικαιολογητικά θα αποβάλλονται από τις Σχολές και θα ενημερώνεται ο

αρμόδιος εισαγγελέας.

 1. Οι μη εισαγόμενοι υποψήφιοι -ες μπορούν με αίτησή τους, να

παραλάβουν τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν για τη συμμετοχή τους στις

εξετάσεις, με δική τους ευθύνη. Τα δικαιολογητικά όλων των υποψηφίων θα

καταστρέφονται μετά την παρέλευση 2 ετών (δεν επιστρέφονται η αίτηση, η

βεβαίωση Λυκείου, το φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου Λυκείου και οι

φωτογραφίες).

 1. Το ΥΠΕΘΑ και τα Γενικά Επιτελεία με Εγκύκλιο Διαταγή τους, καλούν

τους επιτυχόντες να καταταγούν στα ΑΣΕΙ, σε καθορισμένη ημερομηνία. Η

πρόσκληση κοινοποιείται από τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο (INTERNET).

 1. Η πρόσκληση των εισακτέων στις ΑΣΣΥ γίνεται με εγκύκλιο Διαταγή

προσκλήσεως, με μέριμνα του Κλάδου που ανήκουν οι Σχολές (ΓΕΣ/ΔΕΚΠ, ΔΝΕ

και ΔΑΕ) και κοινοποίησή της από τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο (INTERNET).

 1. Το ΓΕΕΘΑ/Β2, θα γνωστοποιήσει έγκαιρα την έκδοση της ΕΔΥΕΘΑ

μέσω των ΜΜΕ. Ολόκληρη η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του

ΓΕΕΘΑ (www.geetha.mil.gr) καθώς και στις ιστοσελίδες όλων των σχολών και της

ΠΑ.

 1. Παρακαλούνται οι παρακάτω κρατικοί φορείς, για τα ακόλουθα, στα

πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους:

α. Το Υπουργείο Εξωτερικών να κοινοποιήσει την παρούσα στις

Προξενικές Αρχές της Αλλοδαπής και μέσω αυτών να διευκολυνθούν οι Έλληνες –

ίδες του Εξωτερικού στην υλοποίηση όσων διατάξεων της παρούσας κατ’

αρμοδιότητα των Προξενικών Αρχών, τους αφορούν.

β. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να κοινοποιήσει την

παρούσα, μέσω του Σχολικού Δικτύου, σε όλα τα Λύκεια της Επικράτειας, καθώς

και σε κάθε ελληνικό Λύκειο του Εξωτερικού.

γ. Το Υπουργείο Υγείας, για την ενεργοποίηση των δημόσιων

υπηρεσιών υγείας, για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων, όσον αφορά στις

προαπαιτούμενες εργαστηριακές και λοιπές εξετάσεις.

δ. Οι Λυκειάρχες να ενημερώσουν τους Μαθητές της Γ’ Τάξεως του

Λυκείου τους, σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας και να συμβουλεύουν τους

ενδιαφερόμενους για την ορθή συμπλήρωση της Αίτησης Υποψηφίου και την

έγκαιρη αποστολή των απαιτουμένων δικαιολογητικών.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών Υποψηφίων και Σχολών

«Β» Ειδικές Κατηγορίες και Αντίστοιχα Δικαιολογητικά

«Γ» Διαδικασίες Διεξαγωγής Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ)

«Δ» Γενικές Διατάξεις

«Ε» Στοιχεία που Αφορούν στους Έλληνες -ίδες του Εξωτερικού.

«ΣΤ» Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

«Ζ» Στοιχεία που Αφορούν στους Μονίμους Υπξκούς του Στρατού Ξηράς

«Η» Υποδείγματα Δικαιολογητικών (1 – 7)

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ

 

α. Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών: έως 12 Μαΐου 2014

(Ημερομηνία στην οποία πρέπει να έχουν περιέλθει στις Σχολές 1ης Προτίμησης-

ΔΑΕ/Β1).

β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά: έως

30 Μαΐου 2014.

γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών: έως 6 Ιουνίου 2014

(Ημερομηνία στην οποία πρέπει να έχουν περιέλθει στις Σχολές 1ης Προτίμησης-

ΔΑΕ/Β1).

δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή

στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος – χρόνος) : 13

Ιουνίου 2014.

 

Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι -ες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι:

α. Να μάθουν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα

συμπληρώσουν, αν απαιτείται. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τις

Σχολές και από τη ΔΑΕ/Β1 όπως προβλέπουν οι οργανισμοί λειτουργίας τους.

β. Να ενημερωθούν για το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των ΠΚΕ.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

 

Ειδικές κατηγορίες εισαγωγής στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών

 

 1. α. Από το ακαδημαϊκό έτος 2008−2009 στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΕΙ−ΑΣΣΥ), επί του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων και μέχρι ποσοστού τριάντα πέντε επί τοις εκατό (35%), εισάγονται, κατά σειρά επιτυχίας, οι ανήκοντες στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

i. Τέκνα πολυτέκνων.

ii. Τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά.

β. Επί του ανωτέρω ποσοστού (35%) και μέχρι ποσοστού δέκα επί τοις εκατό (10%) επ’ αυτού, σε κάθε περίπτωση όμως τουλάχιστον ένα άτομο, εισάγονται, κατά σειρά επιτυχίας, οι ανήκοντες στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

i. Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά επί τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.

ii. Τέκνα των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων  στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

iii. Τέκνα Ελλήνων Μόνιμων Στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.

γ. Οι Έλληνες – ίδες του εξωτερικού, του άρθρου 3 παράγραφος 1 του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α΄), όπως οι διατάξεις αυτού τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 10 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α΄) και της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α΄), επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. Α1 και 4 του Ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 Α΄).

 1. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής σειράς, πλην της κατηγορίας 1 γ.».

 

Α.1) Από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση πέραν του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων, η εισαγωγή υποψηφίων ειδικών κατηγοριών των περιπτώσεων α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1351/1983, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 2327/1995 και της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2517/1997, στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 1 και 11 παρ. 4 του ν. 1911/1990, όπως ισχύει σήμερα, αναφορικά με την εισαγωγή γυναικών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και ανδρών στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής. Το ποσοστό των υποψηφίων των παραπάνω ειδικών κατηγοριών, που εισάγεται κατ’ έτος σε καθεμία από τις Σχολές, καθορίζεται σε τρία τοις εκατό (3%) επιπλέον του συνολικού αριθμού των εισακτέων της γενικής σειράς κάθε Σχολής και είναι ενιαίο για το σύνολο των υποψηφίων όλων των κατηγοριών αυτών.»

1. Στο άρθρο 1 του Ν. 3298/1955 προστίθεται, παράγραφος 3, που έχει

ως εξής:

«3. Επί πλέον του αριθμού εισακτέων που καθορίζεται με την πιο πάνω προκήρυξη εισάγονται στη Σχολή σε ποσοστό 20% από τους υπόλοιπους επιτυχόντες μόνιμοι Υπαξιωματικοί του Στρατού Ξηράς. Η εισαγωγή τους γίνεται με βάση τη σειρά επιτυχίας εκείνων, που έχουν συμπληρώσει χρόνο παραμονής ως μόνιμοι Υπαξιωματικοί, τουλάχιστο ένα έτος κατά την ημερομηνία εισαγωγής τους στη Σχολή. Ως αποδεικτικό της πιο πάνω ιδιότητάς τους ορίζεται, το Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου, το οποίο εκδίδεται από τη μονάδα στην οποία υπηρετεί ο υποψήφιος».»

 

2. Για την κάθε ειδική κατηγορία απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Τέκνα Πολυτέκνων

Βεβαίωση κυρωμένη από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων (με τη σφραγίδα «τυγχάνει έγκυρο» και εντός της διάρκειας ισχύος κατά την υποβολή).

β. Τέκνα Οικογενειών με τρία παιδιά

(1) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το δήμο στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι οι γονείς του υποψηφίου/ας ή ο γονέας από τον οποίο αντλεί το δικαίωμα ένταξης στην ειδική κατηγορία, στο οποίο να φαίνονται τα εν ζωή τέκνα.

(2) Σε περίπτωση που υπάρχει τριτεκνία λόγω δευτέρου ή και περισσοτέρων γάμων, θα πρέπει να προσκομίζονται δικαιολογητικά (π.χ. Δικαστική απόφαση) που να φαίνεται ποιος ασκεί την επιμέλεια των παιδιών.

γ. Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά επί τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.

(1) Βεβαίωση από ΔΕΠΑΘΑ όπως το Υπόδειγμα «3».

(2) Γνωμάτευση Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ) του αντίστοιχου Κλάδου, που να έχει εκδοθεί εντός τελευταίου εξαμήνου και να βεβαιώνει το ποσοστό αναπηρίας 67%.

(3) Εκκαθαριστικό Σημείωμα για συνταξιούχο στρατιωτικό όπως το Υπόδειγμα «4» ή χρηματικό ένταλμα εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος.

(4) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του πατέρα.

δ. Τέκνα των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και               ένεκα αυτής.

(1) Βεβαίωση όπως το Υπόδειγμα «2».

(2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του πατέρα.

ε. Τέκνα Ελλήνων Μονίμων Στρατιωτικών Εφέδρων και Κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την 20η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγ.

Θεοδώρους της Κύπρου.

(1) Βεβαίωση από το αντίστοιχο Γενικό Επιτελείο (ΓΕΣ/ΔΙΣ –  ΓΕΑ/Μουσείο Ιστορίας ΠΑ – ΓΕΝ/Ιστορική Υπηρεσία Ναυτικού), στην οποία θα φαίνεται ότι ο πατέρας του υποψηφίου συμμετείχε με οποιονδήποτε τρόπο στα αναφερόμενα πολεμικά γεγονότα.

(2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του πατέρα

στ. Οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί του Στρατού Ξηράς.

Αναφορά στρατιωτικού όπως το Υπόδειγμα «1».

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΠΚΕ)

 

 1. Οι ΠΚΕ, που προβλέπονται για τους υποψηφίους Στρατιωτικών Σχολών, υπόκεινται σ’ ένα ενιαίο επιλογικό σύστημα που περιλαμβάνει Ψυχομετρικές δοκιμασίες, Υγειονομικές εξετάσεις και Αθλητικές δοκιμασίες.
 2. Οι διαδικασίες, για τις ανωτέρω δοκιμασίες – εξετάσεις, είναι ενιαίες και ισχύουν για όλες τις Σχολές, πλην των εξαιρέσεων που περιγράφονται παρακάτω.
 3. Ειδικότερα, οι κοινοί υποψήφιοι -ες που δήλωσαν τις Σχολές του Πολεμικού Ναυτικού (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ) ή τη Σχολή Ικάρων/Τμ ΙΠΤ, όχι ως 1η (πρώτη) προτίμηση, θα εξετάζονται με μέριμνα της Σχολή πρώτης (1ης) προτίμησης και στην κολύμβηση, εφόσον κρίθηκαν κατάλληλοι στις λοιπές ΠΚΕ.
 4. Ομοίως, οι κοινοί υποψήφιοι -ες που έχουν δηλώσει και τη Σχολή Ικάρων/ Τμ ΙΠΤ, όχι ως πρώτη (1η) προτίμηση, θα υποβληθούν στη συνέχεια με μέριμνα της ΔΑΕ/Β1 σε επιπλέον Ψυχομετρικές και υγειονομικές εξετάσεις, που προβλέπονται για τους Ιπταμένους υποψηφίους, διάρκειας 4 εργασίμων ημερών, εφόσον κρίθηκαν κατάλληλοι στις λοιπές ΠΚΕ, συμπεριλαμβανομένης και της κολύμβησης με μέριμνα της Σχολής πρώτης προτίμησης.
 5. Διευκρινίζεται ότι, οι υποψήφιοι -ες με πρώτη (1η) Σχολή προτίμησης τις Σχολές του Πολεμικού Ναυτικού (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ) ή τη ΣΙ/Τμ ΙΠΤ, οι οποίοι κρίθηκαν ακατάλληλοι στις αντίστοιχες ειδικές δοκιμασίες αυτών των Σχολών θα συνεχίσουν τις ΠΚΕ, προκειμένου να κριθεί η καταλληλότητά τους για τις υπόλοιπες Σχολές που έχουν δηλώσει.
 6. Όλοι οι υποψήφιοι -ες της ειδικής κατηγορίας των Ελλήνων Εξωτερικού, θα υποβάλλονται σε ΠΚΕ από τη ΔΑΕ/Β1.

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 1. Η ψυχομετρική δοκιμασία διενεργείται από επιτροπή ψυχομετρικών δοκιμασιών, για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων για σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις και περιλαμβάνει:

α. Διερεύνηση χαρακτηριστικών προσωπικότητας

β. Διερεύνηση γνωστικών ικανοτήτων.

γ. Δομημένη ατομική συνέντευξη επαγγελματικής καταλληλότητας.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 1. Οι υποψήφιοι -ες έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν τις παρακάτω εργαστηριακές εξετάσεις:

α. Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες αιμοσφαιρίνη και γενική ούρων με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

β. Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

γ. Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας) όπου να αναφέρεται ότι δύναται να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες.

δ. Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

ε. Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραμμα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

στ. Γυναικολογική εξέταση (μόνο για υποψήφιες) με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

 1. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Υπ. Αριθ .Πρωτ. Υ4α/20100/10-3- 2014 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, η Υπ.Αριθ.139491/16-11-2006 (ΦΕΚ 1747 Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών» καθορίζει τους όρους ,τις προϋποθέσεις και όλες τις κατηγορίες δικαιούχων που υπάγονται στο καθεστώς δωρεάν νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα. Ως εκ τούτου οι κάτοχοι βιβλιαρίου οικονομικής αδυναμίας ή πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας μπορούν να κάνουν δωρεάν ή σύμφωνα με το αναγραφόμενο στο βιβλιάριο ποσοστό συμμετοχής τους τις υγειονομικές εξετάσεις και τις ιατρικές γνωματεύσεις , που αναφέρονται στη παράγραφο 8. Προκειμένου να βεβαιώνεται ότι οι εξετάσεις θα γίνονται για τη συμμετοχή στις ΠΚΕ για την εισαγωγή στα ΑΣΕΙ- ΑΣΣΥ, οι υποψήφιοι-ες (κάτοχοι βιβλιαρίου οικονομικής αδυναμίας ή πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας) που θα προσέρχονται στα νοσοκομεία απαιτείται να προσκομίζουν αντίγραφο της Αίτησης –Υπεύθυνης Δήλωσης Υποψήφιου/ας ΑΣΕΙ (ΣΣΕ-ΣΝΔ-ΣΙ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ) και ΑΣΣΥ (ΣΜΥ- ΣΜΥΝ-ΣΤΥΑ-ΣΥΔ) Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015(Υπόδειγμα «7»).
 2. Οι εξετάσεις-γνωματεύσεις θα επισυνάπτονται στο Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης (Υπόδειγμα «6»), εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου) και θα προσκομίζονται από τον ίδιο τον/την υποψήφιο -α στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Στρατιωτικού Νοσοκομείου που είναι αρμόδιο για τη Σχολή 1ης (πρώτης) προτίμησης, κατά την πρώτη ημέρα των ΠΚΕ. Οι εξετάσεις-γνωματεύσεις μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας, με την προϋπόθεση να έχουν γίνει εντός διμήνου πρό της ημερομηνίας παρουσίασης τους για τις ΠΚΕ και να έχουν ευκρινή ημερομηνία και σφραγίδα ιατρού. (ΠΡΟΣΟΧΗ: μη προσκόμιση ΟΛΩΝ των παραπάνω εξετάσεων κατά την πρώτη ημέρα των ΠΚΕ αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τη συνέχεια των ΠΚΕ). Λοιπές, επιπλέον και επαναληπτικές εξετάσεις, κατά την κρίση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, καθώς και οι μετρήσεις των σωματομετρικών στοιχείων θα γίνονται στο αρμόδιο ανά Σχολή Στρατιωτικό Νοσοκομείο.
 3. Οι κοινοί υποψήφιοι -ες για το Τμήμα Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων

(ΣΙ/ΙΠΤ) με άλλες Σχολές, να προσκομίσουν αντίγραφα του Δελτίου Υγειονομικής

Εξέτασης καθώς και των παραπάνω γνωματεύσεων-εξετάσεων στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) όπου θα υπόκεινται σε επιπλέον εργαστηριακό έλεγχο.

 1. Μετά την κατάταξή τους στην αντίστοιχη σχολή, οι επιτυχόντες -ούσες, θα υποβάλλονται σε όλες τις εξετάσεις για τις οποίες είχαν προσκομίσει δικαιολογητικά και επιπλέον στις παρακάτω εξετάσεις: Τεστ HIV, τεστ HbsAg, τεστ HCV, τοξικολογική ούρων, τεστ κύησης (μόνο για τις επιτυχούσες) και ειδικές εξετάσεις αναλόγως της σχολής επιτυχίας όταν απαιτούνται με ευθύνη και διαταγή του αντιστοίχου Κλάδου.
 2. Για νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες που δεν αναφέρονται στους πίνακες και παραρτήματα ΠΔ 11/2014 (όπως ο ενδεικτικός Πίνακας Προσθήκης «1/Γ»), όπως και για παρεκκλίσεις από το φυσιολογικό που επιδρούν στη σωματική ικανότητα, αποφαίνεται κατά την κρίση της η αρμόδια Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 3 , παράγραφος 4 του ΠΔ 11/2014 και το άρθρο 7, υποπαράγραφος 1 ζ, του ΝΔ 1327/1973.

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 1. Η διεξαγωγή δοκιμασιών θα γίνει όπως παρακάτω:

α. Οι υποψήφιοι -ες που θα κριθούν κατάλληλοι-ες από τις Υγειονομικές Επιτροπές (βάσει εκδιδομένου Πρακτικού), στη συνέχεια θα συμμετάσχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες. Οι χώροι διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών θα γνωστοποιηθούν στους υποψηφίους, σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε Σχολής ή της ΔΑΕ/Β1. Οι αθλητικές δοκιμασίες διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις που διατίθενται στις Στρατιωτικές Σχολές.

β. Στους ειδικούς πίνακες της σελίδας μας θα βρείτε τα αγωνίσματα και τα κατώτερα όρια επίδοσης κατά αγώνισμα και Σχολή, που πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος (ανεξάρτητα φύλου) για να κριθεί κατάλληλος.

γ. Οι υποψήφιοι -ες έχουν δικαίωμα για τους δρόμους μίας (1) προσπάθειας και για τα άλματα και τις ρίψεις τριών (3) προσπαθειών.

δ. Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου -ας ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψηφίους-ες.

ε. Η αθλητική περιβολή των υποψηφίων αποτελεί αποκλειστικά δική τους επιλογή και ευθύνη.

στ. Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων καθορίζεται με ευθύνη των Σχολών, ανάλογα με τις επικρατούσες τότε κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες και των αριθμό των υποψηφίων.

ζ. Οι υποψήφιοι-ες έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στις Σχολές προτιμήσεώς τους, εφόσον κρίνονται επιτυχόντες στις Αθλητικές Δοκιμασίες, που προβλέπονται, για τη συγκεκριμένη Σχολή.

 1. Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι-ες για να επιτύχουν τα όρια επίδοσης των

αγωνισμάτων, καλό θα είναι να έχουν προετοιμασθεί εκ των προτέρων κατάλληλα.

 1. Υποψήφιος-α που θα αποτυγχάνει να επιτύχει κατώτερο όριο σε κάποια

από τις αθλητικές δοκιμασίες, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται και στις υπόλοιπες.

 1. Σε περίπτωση που για κάποιον-α υποψήφιο-α, προϋπάρχει ή προκύψει πρόβλημα υγείας ή γυναικολογικής φύσης, υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης σε νέα ημερομηνία, οπωσδήποτε μόνο μετά από επιτόπια εξέταση από τον παρόντα ιατρό και πριν τη διεξαγωγή κάποιου αθλήματος. Υποψήφιος -α που αγωνίστηκε σε κάποιο άθλημα, μπορεί να επανεξεταστεί μόνο σε περίπτωση τραυματισμού του, ο οποίος επιτόπου θα βεβαιωθεί από τον ιατρό. Σε κάθε περίπτωση, η επανεξέταση θα λάβει χώρα σε ημερομηνία εντός του χρονο- διαγράμματος των ΠΚΕ και στο σύνολο των αθλητικών δοκιμασιών της Σχολής πρώτης (1ης) προτίμησης.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΛΟΙΠΑ

 1. Η διαδικασία που ακολουθείται μέχρι και την έκδοση των αποτελεσμάτων είναι η ακόλουθη:

α. Οι Σχολές – ΔΑΕ/Β1 θα αποστέλλουν στη μηχανογράφηση του ΥΠΑΙΘ, τους ικανούς υποψηφίους των ΠΚΕ.

β. Το ΥΠΑΙΘ θα αποστέλλει στις ΔΑΕ/Β1 – Σχολές επεξεργασμένες καταστάσεις για έλεγχο ορθότητας.

γ. Οι Σχολές – ΔΑΕ/Β1, θα αποστείλουν στο ΥΠΑΙΘ εκ νέου τις καταστάσεις, με επισημασμένες τυχόν διορθώσεις.

 1. Σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνοι για την ορθότητα και τη μορφή των αποτελεσμάτων είναι οι Σχολές – ΔΑΕ./Β1.
 2. Επισημαίνεται ότι, για τους κοινούς υποψηφίους –ες αποτελέσματα επιτυχόντων -ουσών στις ΠΚΕ και για όλες τις Σχολές που δήλωσε ο υποψήφιος, θα εκδίδει μόνο η Σχολή πρώτης (1ης) προτίμησης. Το ΥΠΑΙΘ με βάση τις καταστάσεις και αφού λάβει υπόψη τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων και τη συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν, θα συντάξει την τελική κατάσταση επιτυχόντων στις Στρατιωτικές Σχολές κατά Τμήμα.
 3. Στους υποψηφίους-ες Σχολών Όπλων ή Μαχίμων των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ που έχουν δηλώσει και Σχολές της ΕΛ.ΑΣ. (Έχουν υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με αντίστοιχη προκήρυξη του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη), σε περίπτωση επιτυχίας των, θα χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής στις ΠΚΕ και ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, για χρήση στις λοιπές εξετάσεις της ΕΛ.ΑΣ).

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ »1 » ΣΤΟ ΠΑΡ/ΜΑ «Γ»

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΤΕΛΕΙΩΝ

ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΑΣΕΙ ΚΑΙ ΑΣΣΥ

(Επισημαίνεται ότι ο πλήρης πίνακας εμπεριέχεται στο ΠΔ 11/2014– ΦΕΚ 17 Α’)

1 ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: Η Ρευματοειδής Αρθρίτις, οι οροαρνητικές

σπονδυλαρθοπάθειες και άλλες αρθρίτιδες οποιασδήποτε αιτιολογίας.

Αντανακλαστική συμπαθητική αλγοδυστροφία. Μόνιμες βλάβες μεγάλων

αρθρώσεων ή συγγενείς δυσπλασίες, καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι αρθρώσεων.

Γενικευμένη οστεοπώρωση. Ιδιοσυστασιακή αδυναμία έξεως μεγάλου ή

μικροτέρου βαθμού ή νοσογόνος παχυσαρκία. (ΔΜΣ < 19 ή > 27 χλγ/μ2 για

άρρενες και <18 ή > 25 χλγ/μ2 θήλεις). Μεταβολικές παθήσεις

(βλεννοπολυσακχαριδώσεις, μεγαλακρία, λιποδυστροφίες, αιμοχρωμάτωση, νόσοι

εναποθέσεως λιπιδίων), σύνδρομο Υπερελαστικότητας, νόσος Paget, Οικ. Μεσογ.

Πυρετός, ινομυαλγία, αυχ.σύνδρομο, όλα τα νοσήματα του κολλαγόνου,

φυματίωση ιαθείσα ή μη, συρίγγια ενεργά με σημαντικές ή λιγότερο σημαντικές

λειτουργικές διαταραχές, σύφιλη και συφιλιδικές βλάβες, λοίμωξη HIV με ή χωρίς

λειτουργικές διαταραχές ανεξαρτήτως ανταποκρίσεως σε θεραπεία, υδατίδες

κύστεις μονήρεις ή πολλαπλές. Παραμορφώσεις προσώπου, κατάγματα με ατελή

πώρωση ή άλλες συναφείς παθήσεις που επηρεάζουν σε μέτριο ή σοβαρότερο

βαθμό τη λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος.

2. ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: Χρόνιες κνιδώσεις συμπεριλαμβα-

νομένων και των φυσικών με ή χωρίς αγγειοοίδημα, κληρονομικό αγγειοοίδημα

από ανεπάρκεια C1q(ή επίκτητο), ιδιοπαθής αναφυλαξία, συστηματική αναφυλαξία

τροφοεξαρτώμενη μετά από άσκηση, τροφική αλλεργία έάν το πρόβλημα

εξακολουθεί να υφίσταται παρά τη θεραπεία και μπορεί να συνεπάγεται

υποσιτισμό λόγω αδυναμίας παρακολούθησης του διαιτολογίου του Στρατού.

Ατοπική δερματίτιδα ανεξαρτήτως ανταποκρίσεως σε θεραπεία, αλλεργική

δερματίτιδα ανεξαρτήτως ανταποκρίσεως σε θεραπεία, αλλεργική δερματίτιδα εξ’

επαφής. Αναφυλαξία από νυγμό υμενοπτέρων.

3. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: Οξεία Λευχαιμία, Μυελο-

ϋπερπλαστικές, Μυελοδυσπλαστικές, Λεμφοϋπερπλαστικές, Πλασματοκυτταρικές

δυσπλασίες, ιστιοκυτταρικά & δενδριτικά νεοπλάσματα. Ποιοτικές και ποσοτικές

δχές λευκών αιμοσφαιρίων ανεξαρτήτως βαρύτητος. Ανοσοανεπάρκειες

οποιασδήποτε βαρύτητος, απλστική αναιμία, απλασία μυελικής σειράς,

παροξυσμική νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία, δυσερυθροποιητικές αναιμίες,

πορφυρίες, ανοσοαιμολυτικές αναιμίες.Συνδρομα παθολογικών αιμοσφα

ιρινών,ετεροζυγωτλια θαλασσαιμικώνυνδρόμων με Hb <12 g/dl για άρρενες και

<11g/dl για θήλεις. Συγγενείς αιμολυτικές αναιμίες,έλλειψη G6PD οποιασδήποτε

βαρύτητος. Αναιμία Biermier, άλλες βαρείες αναιμίες, θρομβασθένειες, ιδιοπαθής

θρομβοπενική πορφύρα, επίκτητος θρομβοπενία κεντρικής ή περιφερικής αρχής.

4. ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: Αιμαγγειώματα μεγάλα δύσμορφα, ακμή

πολύμορφη πυκνή με αποστήματα ή νεκρωτική, ροδόχρους έντονη εκτεταμένη,

ακροκυάνωση, ακτινοδερματίτιδα με εξελκώσεις, αλωπεκία ουλωτική ή γυροειδής

εκτεταμένη, ανιδρωσία+υποτρίχωση+ανοδοντία, ατροφίες δέρματος, δεματίτιδα

γενικευμένη, ερπητοειδής δερματίτιδα, δερματομυοσίτιδα, δυσκεράτωση, ελαστικό

ψευδοξάνθωμα, εκτεταμένες εξελκώσεις, ιδρωταδενίτις εκτεταμένη, ιχθύαση,

λεϊσμανίαση δερματική, αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα, κακοήθης μελανίζουσα

ακάνθωση, σάρκωμα Kaposi, κακοήθεις όγκοι δέρματος, παραψωρίαση, πέμφιγα,

πεμφιγοειδές, πολύμορφο ερύθημα, ρινόφυμα, σαρκοείδωση δέρματος, ουλές

εκτεταμένες, ψωρίαση, υπεριδρωσία.

5. ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: Ανεπάρκειες ή υπερλειτουργίες

ενδοκρινών με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές. Νανισμός, Σακχαρώδης

Διαβήτης τύπου Ι ή ΙΙ, νεοπλάσματα θυρεοειδούς, υποπαραθυρεοειδισμός,

επινεφριδική ανεπάρκεια, αφαίρεση ενός επινεφριδίου, υπεραλδοστερινισμός,

φαιοχρωμοκύττωμα, ιδιοπαθής μεγάλου βαθμού γυναικομαστία, άποιος διαβήτης,

υποφυσιακή ανεπάρκεια, υπερπρολακτιναιμία, σύνδρομοCushing, αδενώματα

επινεφριδίων ενεργά.

6. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: Όλες οι συστηματικές παθήσεις του

νευρικού συστήματος κληρονομοεκφυλιστικές, βιοατροφικές με βαρεία λειτουργική

ανεπάρκεια ή με ελαφρές, ενδιάμεσες ή ατελείς μορφές. Εξωπυραμιδικά

σύνδρομα, δυστονίες, απομυελινωτικές νόσοι, λοιμώδεις και φλεγμονώδεις νόσοι

του ΝΣ που καταλείπουν βαρείες, μέτριες ή ελαφρές υπολειμματικές λειτουργικές

διαταραχές, διαμαρτίες στη διάπλαση εγκεφάλου, αναπτυξιακές διαταραχές, όγκοι

ΚΝΣ, χειρουργηθέντες όγκοι (καλοήθεις) του ΚΝΣ, νευρολογικοί νόσοι από

συστηματικά νοσήματα, επιληψίες, παράλυση πλεγμάτων νεύρων, πολυριζίτιδες,

πολυνευρίτιδες, μυασθένεια, ενδοκράνια υπέρταση, υδροκεφαλία.

7. ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: Οστεομυελίτιδες χρόνιες, οστεΐτιδες,

μόνιμες συμφύσεις, ρικνώσεις, ρήξεις, ατροφίες ή άλλες παθήσεις μυών και

τενόντων, τενοντοελυτρίτιδες, τενοντοπάθειες, ελεύθερα οστεοχόνδρινα ή ξένα

σώματα μεγάλων αρθρώσεων, αγκύλωση ή δυσκαμψία αρθρώσεων, αστάθειες

αρθρώσεων, παραμορφώσεις ή βραχύνσεις οστών, κατάγματα με ατελή πόρωση

ή άλλες χρόνιες επιπλοκές, οστεοχονδρίτιδες, επιφυσίτιδες, οστεονέκρωση.

Ατελής συνοστέωση οστών κρανίου, εμπιέσματα ή απώλεια οστών κρανίου.

Ραιβόκρανο. Κάθε μόνιμη ανωμαλία συγγενής ή επίκτητη ως προς τον αριθμό,τον

άξονα,το μήκος και τις σχέσεις των μελών, ακρωτηριασμοί, πλατυποδία.

Μηνιγγοκήλη, μηννιγγομυελοκήλη, συριγγομυελία, επίμονη οσφυαλγία ή

αυχεναλγία λόγω δχών ανατομοφυσιολογικών στοιχείων ΣΣ, μόνιμη

παραμόρφωση ΣΣ, κατάγματα ή εξαρθρήματα ΣΣ, καλοήθεις όγκοι ΣΣ, αυχενική

πλευρά, σ. Σκαληνών μυών, πλευροκλειδικό σ., κήλη ΜΣ δίσκου,

σπονδυλολίσθηση, σπονδυλοδεσίες. Συγγενείς ή επίκτητες ανωμαλίες στη

διάπλαση του θώρακος, ξένα σώματα στο κύτος του θώρακα, παραμορφώσεις

ωμοπλάτης ή κλειδός.

8. ΨΥΧΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: Ψυχωτικές διαταραχές σε ύφεση ή όχι, με

ανταπόκριση στη θεραπεία ή όχι, οργανικό ψυχοσύνδρομο, διαταραχές

προσωπικότητας, νευρωτικές διαταραχές, διαταραχές ελέγχου των παρορμήσεων,

χρήση παράνομων ουσιών, ψυχοσεξουαλικές διαταραχές, βαρεία-μέτρια-ελαφρά

νοητική υστέρηση, δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμισία, διαταραχές

συμπεριφοράς, τικ, βατταρισμός, τραυλισμός, υπνοβασία, ενούρηση, εγκόπρηση, διαταραχές προσαρμογής με αγχώδες, δυσθυμικό, καταθλιπτικό ή μικτό

συναισθημα.

9. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΩΤΩΝ- ΡΙΝΟΣ – ΣΤΟΜΑΤΟΣ – ΛΑΡΥΓΓΑ- ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ:

Τέλεια απόφραξη μίας ή και των δύο ρινικών χοανών, στενώσεις αυτών,

διατρήσεις ρινικού διαφράγματος, όζαινα. Διαμαρτίες στη διάπλαση του λαιμού,

συγγενείς διαμαρτίες στη διάπλαση του λάρυγγα, χρόνια λαρυγγίτιδα, τραύματα

κακώσεις ή κατάγματα του λάρυγγα, λαρυγγοκήλη, αφωνία ή φανερή αλλοίωση

φωνής, αμφίπλευρη παράλυση μυών που εκτείνουν τη γλωττίδα. Ολική ή υφολική

απώλεια ή δυσμορφία ή κακοήθεις εξελκώσεις ή μεγάλοι όγκοι πτερυγίων,

ατρθησίες ή επίκτητες ουλώδεις αποφράξειος ακουστικών πόρων, χρόνιος

τυμπανοσαλπιγγικός κατάρρους, λαβυρινθικός ίλιγγος &δχές της ισορροπίας,

κωφαλλαλία, βαρυκοΐα μονόπλευρη ή αμφίπλευρη, ακουστική απώλεια που

υπερβαίνει τις καθοριζόμενες στον πλήρη πίνακα ακουστικές συχνότητες. Κακή

διάπλαση του φάρυγγα, αχαλασία, διάχυτος οισοφαγικός σπασμός και άλλες

δευτεροπαθείς κινητικές διαταραχές (πχ επί σκληρδερμα) και άλλες μη ειδικές,

εκκολπώματα οισοφάγου, καλοήθεις στενώσεις οισοφάγου, γαστροισοφαγική

παλινδρόμηση, οισοφάγος Barrett όλων των βαθμών.

Χειλεογναθοϋπερωϊοσχιστία, εκτεταμένες ρικνώσεις ή δύσμορφες ουλές στόματος,

ολική απώλεια οδόντων, ολική ή μερική απώλεια γλώσσης, δυσμορφία γλώσσης,

όγκοι σιελογόνων αδένων, μετεγχειρητικές λειτουργικές διαταραχές υπερώας ή

φαρυγγικού σφιγκτήρος.

10. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: Διαθλαστικές ανωμαλίες που

υπερβαίνουν τα καθορισμένα στον πλήρη πίνακα όρια του ενός ή και των δύο

οφθαλμών αναλόγως, συμβλέφαρο, αγκυλοβλέφαρο, εντρόπιο, βλεφαρόσπασμος,

λαγόφθαλμος, νυσταγμός, στραβισμός, κερατοπλαστική, κερατοειδόκωνος,

θόλωση κερατοειδούς, Ιριδοκυκλίτιδα, ανιριδία, αφακία, καταρράκτης

χειρουργηθείς ή μη, αιμοππαγία ή θολερότητα του κερατοειδούς, παθήσεις ωχράς,

αποκόλληση ή εκφυλιστικές αλλοιώσεις του αμφιβληστροειδούς, ατροφία οπτικού

νεύρου, ημιανοψία, ατροφία ή εξόρυξη βολβού, χρόνιος εξόφθαλμος διπλωπία,

χρόνια πυώδης δακρυοκυστίτιδα, εαρινός κατάρρους με έντονα ενοχλήματα,

δυσχρωματοψία, ανισομετρωπία, ημεραλωπία.

11. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ: Φυματίωση με υπολείμματα, χρόνιο

εμπύημα, εκτεταμμένη παχυπλευρίτιδα, χρόνιο απόστημα ή υπολειμματα αυτών,

αυτόματος ιδιοπαθής πνευμοθώρακας, μόνιμη άνοδος ενός ή και των δύο

ημιδιαφραγμάτων με λειτουργικές διαταραχές, διαφραγματοκήλη με παρεκτόπιση

σπλάγχνων, σαρκοείδωση, Βρογχικό Άσθμα σοβαρού ή μετρίου βαθμού, εκτομή

πνεύμονος διαφόρου βαθμού, πνευμονοκονίαση, ίνωση, απλασία, αγενεσία

πνευμόνων, εξωγενείς αλλεργικές κυψελιδίτιδες, πνευμονική εμβολή υπό αγωγή ή

ιστορικό αυτής, σ.παχυσαρκίας-υποαερισμού, σ.απνοίας ύπνου.

12. ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: Συγγενείς παθήσεις της καρδιάς,

επίκτητες βαλβιδικές παθήσεις, χειρουργημένες συγγενείς ή επίκτητες παθήσεις

καρδιάς ή μεγάλων αγγείων με σοβαρές ή ελαφρές λειτουργικές διαταραχές

μυοκαρδιοπάθειες, μυοκαρδίτιδες, περικαρδίτιδες πρωτοπαθείς-δευτεροπαθείς-

λοιμώδεις, στεφανιαία νόσος, αποκλεισμός 3ου-2ου-1ου βαθμού, σ.WPW, μόνιμος

τεχνητός βηματοδότης, παροξυσμική ταχυκαρδία, υποτροπιάζοντα συγκοπτικά

επεισόδια, αρρυθμίες ποικίλων βαθμών και βαρύτητος, αρτ,υπέρταση, πνευμονική

υπέρταση, ανεύρυσμα καρδίας-αορτής-άλλων μεγάλων αγγείων,

αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία, αγγειοκινητικές ατροφικές διαταραχές άκρων, μεταθρομβωτικό σύνδρομο, όγκοι καρωτιδικού κόλπου, χρόνιο λεμφοίδημα, κιρσοι

εκτεταμένοι μη χειρουργηθέντες.

13. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΠΛΑΧΝΩΝ: Βουβωνοκήλες, κήλες πρόσθιων ή πλάγιων

κοιλιακών τοιχωμάτων χωρίς χειρουργική αποκατάσταση, γαστρεκτομή,

εκκολπώματα 12δακτύλου, σ.Zolinger Ellison, γαστρτίτις του Menetrier, οικογενής

πολυποδίαση, κολεκτομή, εκκολπώματα, υποτροπιάζων ειλεός, συγγενείς

ανωμαλίες στομάχου εντέρου, εντερεκτομή, χειρουργηθέν συγγενές μεγάκολο, σ.

δυσαπορρόφησης, ν.Whipple, εντεροπάθεια από γλουτένη, κίρρωση ήπατος,

χρόνια ηπατίτιδα, χολολιθίαση, παγκρεατίτιδες οξείες ή χρόνιες, πυλαία υπέρταση,

μετατραυματική σπληνεκτομή, διορθωτικές χειρουργικές επεμβάσεις για νοσογόνο

παχυσαρκία, μεγαλοσπληνία, μόνιμες βλάβες πρωκτού, λοβεκτομές ήπατος,

χολοκυστεκτομή.

14. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ: Νεφρεκτομή, μονήρης

συγγενής νεφρός, τραυματικές βλάβες ενός ή των δύο νεφρών, νεφρική

ανεπάρκεια, νεφρωσικό σύνδρομο, οξείες νεφρίτιδες, σπειραματονεφρίτιδες,

λευκωματουρία, αιματουρία, νεφρική γλυκοζουρία, λιθίαση νεφρών,

υδρονέφρωση, χρονία πυελονεφρίτις, ανωμαλίες νεφρών ή ουρητήρων, βλάβες

νεφρικών αγγείων, κακοήθη νεοπλάσματα νεφρών, πολυκυστικοί νεφροί,

νεφροσωληναριακή οξέωση,αγγειΐτιδες,πορφύρα Henoch-Schonlein, σ.Barter,

σ.Fanconi, νεφρογενής άποιος διαβήτης, IgA νεφροπάθεια. Εκστροφή,συγγενείς ή

επίκτητες βλάβες,τραυματικές βλάβες,κυστεκτομή,λίθοι,θηλώματα,νευρογενής

κύστη. Ειδικότερα για τους Άνδρες: Επισπαδίας, υποσπαδίας, στενώματα

ουρήθρας ,ερμαφροδιτισμός ή έλλειψη πέους, χρωματοσωμικές ανωμαλίες έξω

γεν.οργάνων, απώλεια ή ατροφία όρχεων, κρυψορχία ή εκτοπία όρχεος, συγγενής

ή επίκτητη έλλειψη όρχεος, ελεφαντίαση οσχέου, ύπαρξη ενθεμάτων.

15. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: Μηνορραγίες, μητρορραγίες,

πολυμηνόρροια, πρόωρη εμμηνόπαυση και γενικά έντονες διαταραχές εμμήνου

ρήσεως, καλοήθεις ή κακοήθεις όγκοι, ενδομητρίτιδα, ενδομητρίωση, διαμαρτίες

στη διάπλαση των γεν.οργάνων, συρίγγια κυστεοκολπικά, ουρηθροκολπικά,

ακράτεια ούρων από υπερένταση, γοναδική δυσγενεσία, ερμαφροδιτικές

καταστάσεις, νόσοι υπόφυσης ή υποθαλάμου.

16. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Α. Σωματομετρικά στοιχεία

(1) Οι υποψήφιοι/ες για τα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ , πρέπει να έχουν

ανάστημα τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα εκατοστά (1,60μ.) οι γυναίκες και ένα

μέτρο και εβδομήντα εκατοστά(1,70μ.) οι άνδρες.

(2) Οι υποψήφιοι άνδρες του τμήματος ιπταμένων της Σχολής

Ικάρων κρίνονται ακατάλληλοι ,λόγω εργονομικών περιορισμών των πτητικών

μέσων και υλικών εφόσον έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο και

ενενήντα εκατοστά (1,90μ.), μικρότερο από ένα μέτρο και εβδομήντα

εκατοστά(1,70μ.) και ύψος κορμού μεγαλύτερο από ένα μέτρο (1μ).Οι υποψήφιες

γυναίκες του τμήματος ιπταμένων της Σχολής Ικάρων κρίνονται ακατάλληλοι ,λόγω

εργονομικών περιορισμών των πτητικών μέσων και υλικών εφόσον έχουν

ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά (1,90μ.), μικρότερο

από ένα μέτρο και εξήντα και πέντε εκατοστά (1,65μ) και ύψος κορμού

μεγαλύτερο από ένα μέτρο (1μ). (3) Επίσης ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) των υποψηφίων για

εισαγωγή στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του /της

υποψηφίου/ας σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε μέτρα,

για μεν τους άνδρες πρέπει να είναι από 19 έως και 27 Kgr/m2 για δε τις γυναίκες

από 18 έως και 25 Kgr/m2. (Παράδειγμα: Υποψήφιος ύψους 1,75 μ και βάρος

74 χγρ έχει ΔΜΣ 74/(1,75 x 1,75) = 24,16.).

Β. Οπτική Οξύτητα – Αντίληψη χρωμάτων

(1) Υποψήφιοι/ες Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ)

(Όπλων), Σχολής Ικάρων (ΣΙ) (Τμήμα Μηχανικών,ΕΑ), Σχολής Μονίμων

Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ) και Αεροπορίας (ΣΤΥΑ,ΣΥΔ) πρέπει να

έχουν οπτική οξύτητα, χωρίς ή με διόρθωση, ώστε να χαρακτηρίζονται Ι1 βάσει

του πλήρους Γενικού Πίνακα του ΠΔ 11/2014(ΦΕΚ 17Α’) (10/10 και διαθλαστική

ανωμαλία < 4 ½ σφαιρικές διοπτρίες).

(2). Υποψήφιοι/ες Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων

(ΣΣΑΣ) και της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής(ΣΑΝ) πρέπει να

χαρακτηρίζονται ως Ι1 βάσει του πλήρους Γενικού Πίνακα του ΠΔ 11/2014(ΦΕΚ

17Α’) (10/10 και διαθλαστική ανωμαλία < 6 σφαιρικές διοπτρίες).

(3). Οι υποψήφιοι/ες της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)

(Μάχιμοι) πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα 10/10 σε κάθε οφθαλμό χωρίς

διόρθωση και να χαρακτηρίζονται Ι1 βάσει του πλήρους Γενικού Πίνακα του ΠΔ

11/2014(ΦΕΚ 17Α’).

(4). Οι υποψήφιοι/ες της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)

(Μηχανικοί) και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού(ΣΜΥΝ) πρέπει να

χαρακτηρίζονται Ι1 βάσει του πλήρους Γενικού Πίνακα του ΠΔ 11/2014(ΦΕΚ 17Α’)

( 10/10 και διαθλαστική ανωμαλία < 2 ½ σφαιρικές διοπτρίες όσον αφορά

στη μυωπία, <3 όσον αφορά στην υπερμετρωπία και <2 όσον αφορά στον

αστιγματισμό).

(5) Οι υποψήφιοι/ες του Τμήματος Ιπταμένων της ΣΙ πρέπει να

έχουν οπτική οξύτητα για μακριά και για κοντά όχι μικρότερη (20/20) για κάθε

οφθαλμό.

(6) Οι υποψήφιοι/ες της παραγράφου 16Β (3), (4) και (5) δεν

πρέπει να έχουν υποστεί εγχείρηση για διόρθωση διαθλαστικής ανωμαλίας με

ακτινωτή κερατοτομή.

(7) Όλοι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν αντίληψη χρωμάτων

χωρίς να πάσχουν από δυσχρωματοψία που εξακριβώνεται από τους

ψευδοϊσοχρωματικούς πίνακες (ISHIHARA).

(8) Όλοι υποψήφιοι/ες, που φέρουν διορθωτικά γυαλιά, θα

πρέπει να τα έχουν μαζί τους και να μη φορούν φακούς επαφής.

Γ. Ακουστική Οξύτητα

Οι υποψήφιοι/ες όλων των Σχολών πρέπει να έχουν ακουστική

οξύτητα τελείως φυσιολογική να χαρακτηρίζονται Ι1 βάσει του πλήρους Γενικού

Πίνακα του ΠΔ 11/2014 (ΦΕΚ 17Α’), δηλαδή ικανότητα αντίληψης ψιθυριστικής

φωνής από απόσταση 5 μέτρων και στα δύο ώτα, κάθε ένα χωριστά εξεταζόμενο,

ακοομετρική δε πτώση όχι μεγαλυτέρα από 20 db σε όλες τις συχνότητες.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι σπουδαστές -τριες των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ που αποβάλλουν την ιδιότητα

τους αυτή, υποχρεούνται στην καταβολή αποζημιώσεως στο Δημόσιο, σύμφωνα

με το άρθρο 8 του Ν. 1911/1990-ΦΕΚ 160 Α’, εκτός της περίπτωσης εγγραφής

τους σε άλλη σχολή των ΕΔ ή των Σωμάτων Ασφαλείας. Σε περίπτωση

αποχώρησης και από τη δεύτερη σχολή, σε οποιοδήποτε έτος, υποχρεούνται να

καταβάλουν αποζημίωση (άρθρο 8 του Ν.3257/2004-ΦΕΚ 143 Α’).

2. Οι σπουδαστές -τριες των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ που έχουν εισαχθεί σε αυτές,

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2525/1997- ΦΕΚ 188 Α’, όπως αντικατα-

στάθηκαν με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του Ν. 2909/2001-ΦΕΚ 90 Α’, ή με το

σύστημα των γενικών εξετάσεων, οι οποίοι διαγράφονται από τις Σχολές αυτές για

λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας μέχρι και την 15η Νοεμβρίου κάθε

ακαδημαϊκού έτους, εγγράφονται για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος στο πρώτο έτος

σπουδών της Σχολής ή Τμήματος επόμενης προτίμησης τους στο μηχανογραφικό

δελτίο του έτους εισαγωγής τους στη Σχολή από την οποία διαγράφονται. Η

εγγραφή γίνεται μόνον αν είχαν συγκεντρώσει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη με

αυτή του τελευταίου υποψηφίου-ας που έχει εισαχθεί στη συγκεκριμένη Σχολή ή

Τμήμα το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Η εισαγωγή των σπουδαστών-τριών-τριών αυτών

στη Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησης γίνεται με απόφαση του Υπουργού

Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου -ης που

υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τη διαγραφή του -ης. Η αίτηση

συνοδεύεται από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής και της σχετικής

γνωμάτευσης της οικείας, κατά περίπτωση, Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής

(ΑΥΕ) (άρθρο 9 του Ν. 3027/2002-ΦΕΚ 152 Α’).

3. Όσοι -ες σπουδαστές -τριες των σχολών του προηγούμενου εδαφίου

διαγράφονται για λόγους υγειονομικής ακαταλληλότητας ή πτητικής ανεπάρκειας

μετά τις 15 Νοεμβρίου, εγγράφονται σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησης τους

υπό τις ίδιες προϋποθέσεις το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από αυτό της διαγραφής

τους. Η εισαγωγή των σπουδαστών-τριών αυτών στο πρώτο έτος σπουδών της

Σχολής ή Τμήματος της επόμενης προτίμησης του μηχανογραφικού τους δελτίου,

για την οποία έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με αυτήν του

τελευταίου εισαχθέντα στη Σχολή ή Τμήμα το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος,

γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων το επόμενο, από

αυτό της διαγραφής τους, ακαδημαϊκό έτος, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση

του ενδιαφερόμενου -ης, που υποβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του

Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από της διαγραφής τους και

συνοδεύεται απαραίτητα από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής και τη σχετική

γνωμάτευση της οικείας, κατά περίπτωση, ΑΥΕ.

4. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων περιπτώσεων, οι

σπουδαστές -τριες της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και

της Σχολής Αξκών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) που διαγράφονται οποτεδήποτε από τη

Σχολή αυτή για λόγους υγείας, συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο αντίστοιχο έτος

σπουδών, της οικείας Σχολής ή Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης, ή του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου Αθηνών, αντίστοιχα.

5. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής και εφόσον

από τη γνωμάτευση της οικείας, κατά περίπτωση, ΑΥΕ προκύπτει ότι ο

σπουδαστής- τρια που διαγράφεται δεν είναι ικανός κατηγόριας Ι-1, η εισαγωγή

του σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησής του επιτρέπεται για όλες τις λοιπές

Σχολές ή Τμήματα εκτός των Στρατιωτικών Σχολών και των Σχολών της

Αστυνομικής Ακαδημίας.

6. Όσοι -ες διαγράφονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου

αυτής από τις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και

των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων απολύονται

και τους παρέχεται δικαίωμα λήψης αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών,

σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

7. Όσοι -ες υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής και δεν

υποβάλλουν την προβλεπόμενη αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά μέσα στην

προθεσμία που ορίζεται κατά περίπτωση, χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής

σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησής τους.

8. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση παραιτήσεως σπουδαστή -στριας από

ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ για προσωπικούς λόγους, τότε αυτός δεν υπάγεται στην περίπτωση

των υποψηφίων των παραγράφων 2 και 3 (διαγραφή για λόγους υγείας) και δεν

έχει το δικαίωμα εισαγωγής στη Σχολή ή Τμήμα της επόμενης προτίμησής του που

έχει δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο.

9. Πληροφορίες σχετικά με όλες τις Σχολές των ΕΔ, υπάρχουν στις

ιστοσελίδες των Σχολών και της ΠΑ.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΩΝ -ΙΔΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑ

ΑΣΕΙ ΚΑΙ ΑΣΣΥ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Με τον γενικό όρο «Έλληνες-ίδες του Εξωτερικού»

προσδιορίζονται όσοι περιγράφονται στο άρθρο 3, παρ. 1, εδάφια α και β

του Ν.1351/1983 – ΦΕΚ Α’56 (όπως ισχύει), είτε ως τα τέκνα Ελλήνων

Κατοίκων του Εξωτερικού, είτε ως τα τέκνα Ελλήνων Υπαλλήλων

(Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού) που υπηρετούν στο Εξωτερικό.

Όλοι οι παραπάνω, προκειμένου για την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές

Σχολές, αποτελούν μία (1) ενιαία κατηγορία υποψηφίων. Οι ανήκοντες στην

κατηγορία αυτή μπορεί να είναι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ και των ΑΣΣΥ και

εισάγονται σ’ αυτές κατόπιν Γραπτών Εξετάσεων που διενεργούνται από το

ΥΠΑΙΘ και ΠΚΕ οι οποίες διενεργούνται με μέριμνα της ΔΑΕ/Β1.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΥΠΟΒΟΛΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ

2. Οι Έλληνες-ίδες του Εξωτερικού για να θεωρηθούν ως υποψήφιοι των

ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν με συστημένη επιστολή εντός

των καθοριζομένων στο Παράρτημα«Α» ημερομηνιών, (ημερομηνία σφραγίδας

ταχυδρομείου) μια πλήρη σειρά δικαιολογητικών που αναγράφονται στις

παραγράφους 1γ και 2στ του Παραρτήματος «ΣΤ» ΜΟΝΟ στη ΔΑΕ/Β1, η οποία

θα είναι υπεύθυνη για τις περαιτέρω ενέργειες, ακόμη και αν κάποιος-α έχει ήδη

καταθέσει αντίστοιχη αίτηση ως συμμετέχων στις πανελλαδικές εξετάσεις του

ΥΠΑΙΘ.

3. Το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών που θα λάβουν χώρα για την

υποβολή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, καθώς και οι λοιπές διαδικασίες που

θα ακολουθήσουν μέχρι και την πρόσκληση των επιτυχόντων -ουσών υποψηφίων

της κατηγορίας αυτής στη Σχολή επιτυχίας των, περιγράφεται στο Παράρτημα

«Α» της παρούσας προκήρυξης.

Γ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ)

4. Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές για όλους -ες τους/τις υποψηφίους-ες των

ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ και θα διενεργηθούν στη ΔΑΕ/Β1 ανεξαρτήτως της Σχολή πρώτης

(1ης) προτίμησης. Οι υποψήφιοι -ες που θα γίνουν δεκτοί μετά τον έλεγχο των

δικαιολογητικών θα ενημερωθούν στις προκαθορισμένες ημερομηνίες, με

αποκλειστικά δική τους ευθύνη, από την ιστοσελίδα της ΠΑ για το ακριβές

πρόγραμμα διεξαγωγής των ΠΚΕ καθώς και τον τόπο όπου αυτές θα διεξαχθούν.

Λεπτομέρειες που αφορούν τις ΠΚΕ αναφέρονται στο Παράρτημα «Γ» της

παρούσας προκήρυξης.

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

5. Οι επιτυχόντες -ούσες της κατηγορίας αυτής, με την κατάταξή τους θα

πρέπει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που θα προσκομίζουν στα ΑΣΕΙ –

ΑΣΣΥ (όπως περιγράφονται στο Παράρτημα «ΣΤ» του παρόντος και στην

αντίστοιχη απόφαση του ΥΠΑΙΘ., να καταθέτουν βεβαίωση της Ελληνικής

Προξενικής Αρχής της Χώρας προελεύσεώς των με την οποία θα βεβαιούται ότι

έχουν εκκινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την παραίτησή τους από την

ιθαγένεια της Χώρας αυτής (αν δεν έχουν αποκλειστικά την Ελληνική Ιθαγένεια).

Εν συνεχεία, θα πρέπει εντός τριών (3) μηνών από την κατάταξή των στη Σχολή

επιτυχίας των να έχει ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, γεγονός που θα

βεβαιώνεται με την προσκόμιση επίσημου κυβερνητικού εγγράφου της Χώρας

προέλευσης, θεωρημένου από την εκεί Ελληνική Προξενική Αρχή, από το οποίο

θα προκύπτει η παραίτηση.

6. Επισημαίνεται ότι οι υπόψη υποψήφιοι-ες θα πρέπει να γνωρίζουν

επαρκώς την ελληνική γλώσσα, διότι εάν αποδειχθεί ότι δεν την γνωρίζουν θα

απομακρύνονται των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ στα οποία ενδεχομένως έχουν εισαχθεί, επειδή

σύμφωνα με τη διδακτική/εκπαιδευτική διαδικασία που ισχύει, δεν θα έχουν τη

δυνατότητα να παρακολουθούν τα διδασκόμενα μαθήματα και να συμμετέχουν

επιτυχώς στις εξετάσεις, που σε κάθε περίπτωση γίνονται αποκλειστικά στην

ελληνική γλώσσα.

7. Οι υποψήφιοι-ες της κατηγορίας αυτής, που συμμετείχαν και στις

ΠΚΕ που διεξήχθησαν για τους Έλληνες του εσωτερικού, του ιδίου

Ακαδημαϊκού Έτους και κρίθηκαν ακατάλληλοι, μπορούν να συμμετέχουν

κανονικά στις ΠΚΕ των Ελλήνων-ίδων Εξωτερικού. Επισημαίνεται ότι οι δύο

διαδικασίες είναι ανεξάρτητες η μια από την άλλη και οι υποψήφιοι-ες

υποβάλλονται στο σύνολο των ΠΚΕ, ανεξάρτητα από τη κρίση καταλ-

ληλότητας ή μη στις ΠΚΕ (ψυχομετρικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις

και αθλητικές δοκιμασίες) που διεξήχθησαν για τους Έλληνες του

εσωτερικού. Στην περίπτωση όπου δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο

μηνών από την ημερομηνία πραγματοποίησης των ιατρικών εξετάσεων

μέχρι την έναρξη των ΠΚΕ της κατηγορίας Ελλήνων Εξωτερικού, οι

υποψήφιοι-ες έχουν τη δυνατότητα υποβολής αντίγραφου του Δελτίου

Υγειονομικής Εξέτασης Υποψηφίου με το οποίο συμμετείχαν στις ΠΚΕ ως

Έλληνες του εσωτερικού ,κατά την πρώτη ημέρα παρουσίασης τους για τις

ΠΚΕ της κατηγορίας Ελλήνων Εξωτερικού στη ΔΑΕ/Β1, στο οποίο θα

επισυνάπτονται αντίγραφα των γνωματεύσεων των ιατρικών εξετάσεων.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

 

1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

α. ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ – ΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

(1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση υποψηφίου, όπως Υπόδειγμα

«7».

(2) Φωτοαντίγραφο (Φ/Α) απολυτηρίου, εφόσον έχουν

αποφοιτήσει την παρελθούσα εκπαιδευτική περίοδο και παλαιότερα. Όσοι

αποφοιτούν την παρούσα εκπαιδευτική περίοδο, βεβαίωση του Λυκειάρχη ότι είναι

μαθητές της Γ’ Λυκείου και ότι η διαγωγή τους μέχρι την ημερομηνία εκδόσεως της

είναι τουλάχιστον «ΚΟΣΜΙΑ». (Υπόδειγμα «5»). Εφόσον ο Λυκειάρχης αρνηθεί την

έκδοση αυτής της βεβαιώσεως, θα αναφέρεται αυτό σε ιδιαίτερη υπεύθυνη

δήλωση που θα υπογράφεται από τον ενήλικο υποψήφιο ή για τον ανήλικο από

τον ασκούντα ή τους ασκούντες τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία θεωρούμενου του

γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ.

(3) Πιστοποιητικό γέννησης, από το οποίο θα προκύπτει και η

Ελληνική ιθαγένεια.

(4) Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του

υποψηφίου.

(5) Δελτίο υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου ( θα προσκομιστεί

στη Σχολή πρώτης (1ης) προτίμησης την 1η ημέρα των ΠΚΕ).

(6) Οι υποψήφιοι -ες της ΣΙ (όλων των τμημάτων της) πρέπει

επιπλέον, υποχρεωτικά να υποβάλουν πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το

κράτος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, που θα βεβαιώνει τη

γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του Ευρωπαϊκού

Πλαισίου Γλωσσομάθειας.

(7) Επισημαίνεται ότι, όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από

ξένη Κρατική αρχή ή Οργανισμό ή Ίδρυμα και για το λόγο αυτό είναι γραμμένα σε

ξένη γλώσσα, διάφορη της Ελληνικής, θα πρέπει προκειμένου να γίνουν δεκτά να

είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα στα Ελληνικά ή από Ελληνική Διπλωματική

αρχή στο εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.

(8) Επιπρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον ο υποψήφιος υπάγεται

σε μια από τις ειδικές κατηγορίες, όπως αναλύονται στο Παράρτημα «Β».

β. ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΠΟΥ

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

(1) Ισχύουν τα δικαιολογητικά (1) έως (6) της παραγράφου 1α.

(2) Πιστοποιητικό Ελληνικής Προξενικής Αρχής στο οποίο να

αναφέρεται ότι είναι Έλληνες το γένος και επιπλέον να είναι γραμμένη η

ημερομηνία γέννησης και αν είναι έγγαμος-η ή άγαμος-η (ξενόγλωσσο από τη

χώρα προέλευσης συνοδευόμενο από μετάφραση στα Ελληνικά).

(3) Πιστοποιητικό διαμονής από τον αντίστοιχο δήμο της χώρας,

εάν τα τελευταία χρόνια διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα ή στον οποίο προτίθεται

να εγγραφεί, εφόσον εισαχθεί στη Σχολή.

(4) Πιστοποιητικό διαγωγής (ποινικού μητρώου) από τη χώρα

προέλευσης ή από την ημεδαπή ή και από τις δύο.

(5) Θεωρημένο Φ/Α ταυτότητας ομογενούς ή διαβατηρίου.

(6) Επισημαίνεται ότι, όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από

ξένη κρατική Αρχή ή Οργανισμό ή Ίδρυμα και για το λόγο αυτό είναι γραμμένα σε

ξένη γλώσσα άλλη από την Ελληνική, θα πρέπει προκειμένου να γίνουν δεκτά να

είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα στα Ελληνικά ή από Ελληνική Διπλωματική

Αρχή στο εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος.

γ. ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ – ΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

(1) Ισχύουν τα δικαιολογητικά (1) έως (6) της παραγράφου 1.α.

(2) Πιστοποιητικό Ελληνικής Προξενικής Αρχής (αντί

πιστοποιητικού δήμου), για τους υποψηφίους που γεννήθηκαν και διαμένουν στο

εξωτερικό από Έλληνες/ίδες γονείς που κατοικούν στο εξωτερικό και έχουν (οι

γονείς) Ελληνική ιθαγένεια, στο οποίο να είναι γραμμένα και να βεβαιώνονται τα

παρακάτω στοιχεία:

(α) Ημερομηνία, μήνας και έτος που γεννήθηκαν

αριθμητικά και ολογράφως.

(β) Δήμος ή Κοινότητα του Κράτους, όπου είναι γραμμένοι

ή επιθυμούν να γράφουν εάν εισαχθούν στη Σχολή.

(γ) Τη διαγωγή τους (εάν έχουν καταδικαστεί, διώκονται).

(δ) Εάν είναι έγγαμοι -ες ή άγαμοι -ες.

(ε) Εάν έχουν τέκνα ή αναμένουν τη γέννηση τέκνου.

(3) Τα τέκνα των Ελλήνων Υπάλληλων (Στρατιωτικού και

Πολιτικού προσωπικού) να προσκομίσουν πιστοποιητικό από την Υπηρεσία των,

ότι υπηρετούν ή υπηρετούσαν στο Εξωτερικό το υπόψη χρονικό διάστημα.

(4) Επισημαίνεται ότι, όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από

ξένη κρατική Αρχή ή Οργανισμό ή Ίδρυμα και για το λόγο αυτό είναι γραμμένα σε

ξένη γλώσσα άλλη από την Ελληνική, θα πρέπει προκειμένου να γίνουν δεκτά να

είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα στα Ελληνικά ή από την Ελληνική

Διπλωματική Αρχή στο Εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος.

δ. ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

(1) Υποψήφιοι -ες για τη ΣΣΕ – ΣΣΑΣ

Αναφορά τους, όπως στο Υπόδειγμα «1» με συνημμένα:

(α) Τα αναφερόμενα δικαιολογητικά (1) έως (6) στην

παράγραφο 1α.

(β) Πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου επί του οποίου

επικολλάται και κυρώνεται η φωτογραφία του υποψήφιου, αφού ελεγχθεί και

θεωρηθεί από Στρατολογική υπηρεσία.

(2) Υποψήφιοι -ες για τη ΣΝΔ-ΣΙ

Αναφορά τους, όπως στο Υπόδειγμα «1» με συνημμένα τα

δικαιολογητικά (1) έως (6) της παραγράφου 1α.

(3) Υποψήφιοι -ες για τη ΣΑΝ

Τα δικαιολογητικά (1) έως (6) της παραγράφου 1α,απευθείας

στη ΣΑΝ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για τους υποψηφίους που είναι ήδη μαθητές σε άλλη ΑΣΕΙ –

ΑΣΣΥ, δεν απαιτείται η προσκόμιση Αντίγραφου Φύλλου Μητρώου.

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

(Προσκομίζονται στη Σχολή Επιτυχίας την ήμερα κατατάξεως)

α. ΕΛΛΗΝΕΣ -ΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

(1) Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου.

(2) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι γραμμένοι σε άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ

ή βεβαίωση διαγραφής, εφόσον έχουν εγγραφεί σε άλλο ΤΕΙ ή ΑΕΙ. Η υπεύθυνη

δήλωση υποβάλλεται μέχρι την ορκωμοσία και προκειμένου για τη ΣΣΑΣ – ΣΑΝ

μέχρι την προηγούμενη της εγγραφής στο αντίστοιχο Πανεπιστημιακό τμήμα.

(3) Να φέρουν μαζί τους:

(α) Την αστυνομική τους ταυτότητα.

(β) Διαβατήριο (όσοι έχουν).

(γ) Βιβλιάριο Υγείας Παιδικής ηλικίας (όσοι έχουν).

(δ) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), σε επίσημο

έγγραφο της αρμόδιας ΔΟΥ.

(ε) Τη βεβαίωση βαθμού πρόσβασης από Λύκειο

αποφοίτησης (αφορά μόνο τους επιτυχόντες στη ΣΣΑΣ και ΣΑΝ).

(στ) Το Στρατολογικό Αριθμό (Αριθμός Στρατιωτικού

Μητρώου)(όσοι έχουν).

(ζ) Βεβαίωση ΑΜΚΑ (όσοι έχουν).

(η) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας,

όπου πρώτος δικαιούχος θα είναι ο -η επιτυχών -ούσα και θα φαίνεται ο αριθμός

και ο IBAN.

(θ) Αριθμός ασφαλισμένου (ΑΜΑ) ΙΚΑ (φωτοαντίγραφο

βιβλιαρίου ή άλλο επίσημο έγγραφο του ΙΚΑ για όσους έχουν)

(4) Οι επιτυχόντες να προσκομίζουν, εφόσον κατέχουν,

αντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας.

β. ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΠΟΥ ΔΕΝ

ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

(1) Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.α.

(2) Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου.

(3) Τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην παράγραφο 5 του

Παραρτήματος «Ε».

γ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ -ΕΣ ΤΗΣ ΣΣΕ ΚΑΙ ΣΙ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΙΣ

ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ.

(1) Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.α.

(2) Πιστοποιητικό της Διευθύνσεως Προσωπικού του Κλάδου

που υπηρετούν (Στρατός – Ναυτικό – Αεροπορία), στο οποίο θα φαίνονται ότι δεν

έχουν παραπεμφθεί σε δίκη με βούλευμα δικαστικού συμβουλίου στρατοδικείου, ή

κοινού ποινικού δικαστηρίου ή με απευθείας κλήση Εισαγγελικής Αρχής για

οποιοδήποτε από τα εγκλήματα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 8ζ της

προκηρύξεως.

δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ

(1) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για δικαστική χρήση.

(2) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Καταστάσεως τύπου «Α» (για

άνδρες).

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

(Ν. 1294/1982)

1. Οι υποψήφιοι-ες της ΣΣΕ Μόνιμοι Υπξκοί του ΣΞ υποβάλλονται σε

εξετάσεις, οι οποίες οργανώνονται με μέριμνα της Σχολής και διεξάγονται στις

εγκαταστάσεις της ΣΣΕ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον

Οργανισμό της Σχολής, τους ισχύοντες Νόμους και ΠΔ και την Κοινή Υπουργική

Απόφαση (ΚΥΑ)/21 Αυγ 02 (ΦΕΚ Β΄1142), στα μαθήματα Γ΄ τάξης του Γενικού

Λυκείου:

α. Νεοελληνικής Γλώσσας (Έκθεση – Έκφραση) από την εξεταστέα

ύλη των μαθημάτων γενικής παιδείας.

β. Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία από την εξεταστέα ύλη των

μαθημάτων της θετικής κατεύθυνσης.

2. Η εισαγωγή στη Σχολή γίνεται με βάση τη σειρά επιτυχίας εκείνων που

έχουν συμπληρώσει χρόνο παραμονής, ως Μόνιμοι Υπξκοί, τουλάχιστον ένα (1)

χρόνο κατά την ημερομηνία εισαγωγής τους στη ΣΣΕ.

3. Οι υποψήφιοι -ες Μόνιμοι Υπξκοί μπορούν να πληροφορηθούν

για την ύλη, το χρόνο, την διαδικασία και τον τόπο των εξετάσεων από το

Τμήμα Εισιτηρίων Εξετάσεων της ΣΣΕ, στα τηλέφωνα: 2108904026-4127,

2108904093, Φαξ 2108970232.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΤΙΤΛΟΣ

«1» ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

«2» ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΚΝΑ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΔ

«3» ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΠΗΡΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ή ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

«4» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ

«5» ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ

«6» ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (Σελιδα 2)

«7» ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΩΝ (Σελίδα 2, σελίδα 3, σελίδα 4)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ

1. Πατήστε πάνω στο υπόδειγμα που θέλετε να κάνετε λήψη

2. Στη νέα καρτέλα που σας ανοίγετε πατήστε δεξή κλικ

3. Επιλέξτε «Αποθήκευση εικόνας ως…»

 

 

Αφήστε μια απάντηση