Σχολή Ανθυποπυραγών

Σύντομο ιστορικό

Ο Ιδρυτικός Νόμος του Πυροσβεστικού Σώματος 4661/30, αλλά και οι συμπληρωματικά μεταγενέστεροι, δεν είχαν προβλέψει την ίδρυση παραγωγικής Σχολής Αξιωματικών. Οι προαγωγές στο βαθμό του Αξιωματικού γίνονταν μετά από ευδόκιμη υπηρεσία στους προηγούμενους βαθμούς και μετέπειτα, με έγγραφες εξετάσεις σε συγκεκριμένα μαθήματα.
Το κενό των παραγωγικών Σχολών στο Πυροσβεστικό Σώμα κάλυψε ο Α.Ν. 360/68, με τον οποίο συστάθηκε Πυροσβεστική Σχολή που περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, και το Τμήμα Ανθυποπυραγών. Με μεταγενέστερους τροποποιητικούς Νόμους, αναβαθμίστηκε η Πυροσβεστική Σχολή σε Ακαδημία, τα δε τμήματά της σε Σχολές. Η Σχολή Ανθυποπυραγών είναι ισότιμη με τις Σχολές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας πανεπιστημιακής κατεύθυνσης.

Αποστολή της Σχολής

Η Σχολή Ανθυποπυραγών έχει ως αποστολή την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των Δοκίμων Ανθυποπυραγών, μελλοντικών Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.
Η παρεχόμενη εκπαίδευση είναι τριτοβάθμιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και συνίσταται:
α. Στην εκπαίδευση και ειδική κατάρτιση στα επαγγελματικά θέματα, την παρακολούθηση και μελέτη των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων και τις επιδράσεις αυτών στην επιστήμη της πυρασφάλειας.
β. Στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των πυροσβεστικών εκείνων αρετών που καθιστούν το έργο του πυροσβέστη λειτούργημα όπως ο αλτρουισμός, η αυτοθυσία, η συναδελφικότητα και η ομαδική συνεργασία.
γ. Στην διεύρυνση και αναβάθμιση των γενικών επιστημονικών γνώσεων σε θέματα γενικού αλλά και ειδικού ενδιαφέροντος.
δ. Στην βελτίωση της φυσικής σωματικής κατάστασης και την καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος.

Έδρα

Η Σχολή Ανθυποπυραγών υπάγεται στην Πυροσβεστική Ακαδημία, συστεγάζεται στις εγκαταστάσεις της στην Κάτω Κηφισιά, Μάτσα 32 και διοικείται από την Διοίκηση της Ακαδημίας.

Κατάρτιση εκπαιδευτικού προγράμματος

Το πρόγραμμα της Σχολής Ανθυποπυραγών καταρτίζεται από την Πυροσβεστική Ακαδημία – Γραφείο Μελετών Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Π.Δ. 174/83, όπως αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα, τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, εγκρίνεται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και καθορίζει:
α. Τα Γενικά Θέματα: κατευθυντήριες γραμμές και βασικά στοιχεία που αφορούν την εκπαίδευση των σπουδαστών κλπ.
β. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει:
i. το διάγραμμα προγραμματισμού εκπαίδευσης
ii. το χρονοδιάγραμμα
iii. την κατανομή των ωρών διδασκαλίας κατά μάθημα
iv. τα εκπαιδευτικά ταξίδια – επισκέψεις κλπ.

Πρόγραμμα της Σχολής

1. Γενικά Θέματα – Κατευθύνσεις

Η οργανωτική δομή της εκπαίδευσης έχει ως συνθετικά στοιχεία:
• Το ανθρώπινο δυναμικό (Διοίκηση, Εκπαιδευτικοί, Εκπαιδευόμενοι)
• Την υλικοτεχνική υποδομή (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, βιβλία, επιστημονικά συγγράμματα, εποπτικά μέσα)

Με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιδιώκεται η εκπαίδευση:
• Να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση, με την έρευνα και τη διδασκαλία.
• Να συντελέσει στη δημιουργία και διαμόρφωση υπευθύνων Αξιωματικών με επιστημονική, κοινωνική και πολιτιστική συνείδηση, εφόδια απαραίτητα για μια άριστη επαγγελματική εκπαίδευση.
• Να παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση επαρκή για την εφαρμογή επιστημονικών, τεχνολογικών ή άλλων δεξιοτήτων στο επάγγελμα.
• Να συμβάλλει στη δημιουργία ικανών στελεχών που θα προάγουν και θα εξελίξουν το Πυροσβεστικό Σώμα, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του Διεθνούς Συστήματος.

Διάρκεια φοίτησης

Η φοίτηση στη Σχολή Ανθυποπυραγών διαρκεί τέσσερα (4) έτη.
Στο πρώτο (1) έτος γίνεται πρακτική εκπαίδευση στις υπηρεσίες, στα δε επόμενα δεύτερο (2), τρίτο (3) και τέταρτο (4) γίνεται θεωρητική – πρακτική εκπαίδευση στη Σχολή.
Το εκπαιδευτικό έτος αρχίζει την 15η Σεπτεμβρίου και λήγει την 15η Ιουνίου.