Βάσεις Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Σχολή Ανθυποπυραγών

Είδος Θέσης 2017  2016 Διαφορά
90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ.  18.040  17.929 111

 

Σχολή Πυροσβεστών

Είδος Θέσης 2016  2015 Διαφορά
90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ.  16.838 16689  149