Βάσεις Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Σχολή Ανθυποπυραγών

Είδος Θέσης 2016  2015 Διαφορά
90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ.  17.929  

 

Σχολή Πυροσβεστών

Είδος Θέσης 2016  2015 Διαφορά
90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ.  16.689