Βάσεις Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Σχολή Ανθυποπυραγών

Είδος Θέσης 2018  2017 Διαφορά
90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ.  18.395  18.040 355
ΓΕΛ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Β  15.679
ΓΕΛ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Γ    

 

Σχολή Πυροσβεστών

Είδος Θέσης 2018  2017 Διαφορά
90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ.  17.264 16.838  426
ΓΕΛ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Β  12.408
ΓΕΛ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Γ 5.212